Říjnový ECOFIN: Dočasná opatření rychlé nápravy stávajícího systému DPH

Na svém říjnovém zasedání odsouhlasila Rada pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) kromě plošného režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) i další významné body v oblasti DPH. Jedná se o dočasná opatření rychlé nápravy, tzv. quick fixes, nebo možnost uplatnění snížené sazby DPH u elektronických publikací. Pro Českou republiku pak bylo zásadní i prodloužení platnosti dočasného lokálního reverse charge.

Přestože bylo na říjnovém zasedání Rady nejdůležitějším bodem pro Českou republiku schválení plošného režimu přenesení daňové povinnosti (viz naše minulé vydání Aktualit), uvádíme níže další legislativní návrhy, jejichž implementace přinese významné změny v českých předpisech.
 
Opatření rychlé nápravy – tzv. quick fixes
Quick fixes by měly odstranit nejpalčivější nedostatky v oblasti DPH v mezidobí před implementací konečného systému DPH (červen 2022). Schválená novela evropské směrnice o DPH a související nařízení Rady, s účinností od 1. ledna 2020, upravují vybrané oblasti následovně: 
  • Členské státy budou mít povinnost zavést zjednodušení call-off skladů, a to za jednotných podmínek a při sjednocení principů zdanění u této struktury.  
  • Jsou stanovena jednotná kritéria pro přiřazení dopravy ke konkrétní transakci v řetězci, která tím získává status intrakomunitárního dodání a může se kvalifikovat pro osvobození od DPH. Kritéria jsou odlišná v závislosti na subjektu, jenž přepravu uskuteční.   
  • Novela nařízení pak především detailněji upravuje možnosti, jak prokázat uskutečnění přepravy zboží do jiného členského státu. Nařízení přesně specifikuje položky, které prohlášení kupujícího musí obsahovat, jakož i další dokumenty, jimiž lze přepravu prokázat (většinou pak dva různé, navzájem si neodporující a v ideálním případě dvěma nezávislými účastníky transakce vystavené doklady).
  • Pro některé členské státy je novinkou omezení, kdy se osvobození pro dodávky v rámci EU uplatní pouze vůči odběratelům, kteří jsou registrovaní k DPH v jiném členském státě (ověřeno přes VIES). Důležité také bude správné deklarování osvobozeného dodání v EU v souhrnném hlášení.   
Prodloužení platnosti režimu reverse charge
Pro Českou republiku bylo důležité prodloužení platnosti článků směrnice, na základě kterých mohou členské státy uplatňovat lokální reverse charge na vymezená plnění (např. dodání obilovin, kovů nebo mobilních telefonů v hodnotě nad 100 000 Kč), a to do června 2022.   
Snížené sazby DPH u elektronických publikací
V neposlední řadě Rada odsouhlasila uplatnění snížené sazby DPH u elektronických publikací (získávaných přes internet). Důvodem k tomuto rozhodnutí je snaha o modernizaci systému DPH a jeho přizpůsobení se potřebám digitální ekonomiky.  
Sdílet článek