Zpět na výpis

Růžové časy pro zelené investice

Evropská komise (EK) zveřejnila na konci května balíček navrhovaných předpisů s cílem podporovat udržitelné investice. Součástí tohoto souboru předpisů je i nařízení o zpřístupnění informací vztahujících se k udržitelnosti investic a nařízení, které zřizuje rámec pro podporu udržitelných investic. Jaké budou v případě schválení praktické dopady těchto předpisů na společnosti, které vydávají a distribuují investiční nástroje, například akcie nebo dluhopisy?

Navrhovaná pravidla si kladou za cíl převést alespoň 40 % objemu investovaných prostředků do udržitelných investic, za které budou považovány:
  • investice do ekonomické činnosti, která přispívá k zachování životního prostředí, například činnosti snižující tempo globálního oteplování nebo činnosti chránící jednotlivé ekosystémy,
  • investice do ekonomické činnosti, která přispívá k dosažení cílů v sociální oblasti, zejména činnosti podporující sociální soudržnost nebo investice do lidského kapitálu, nebo 
  • investice do společností, které se řídí dobrou praxí v oblasti manažerského řízení (corporate governance).
Pro dosažení tohoto cíle připravila EK sadu pravidel, jež se vztahují na všechny investiční nástroje a poskytování investičních služeb. Nejvíce se dotknou poskytování investičního poradenství a správy portfolií. Při poskytování těchto investičních služeb budou poskytovatelé nově povinni zahrnout otázky na udržitelnost do dotazníku, kterým zjišťují klientovy představy o jeho investici. Povinnost by se měla týkat i distributorů rezervotvorného pojištění, jehož typickým příkladem je investiční životní pojištění.
Dále budou muset vybraní poskytovatelé služeb na finančním trhu, jako jsou obhospodařovatelé investičních a penzijních fondů, vypracovat a zveřejnit interní politiku udržitelnosti, kterou se při poskytování služeb řídí.
Nařízení se zaměřuje i na jednotlivé tvůrce produktů. Ti budou povinni zpracovat pro každý investiční nástroj analýzu udržitelnosti, pravidelně ji vyhodnocovat a upravovat. Analýza bude v případě finančních produktů doplněna počtem zredukovaných emisí. Lze si to představit jako obdobu tzv. ekologického štítku, jak jej známe z označování elektroniky nebo nemovitostí. 
Nová pravidla by měla platit od roku 2022.