Zpět na výpis

SDEU k režimu DPH při prodeji nemovitosti

SDEU upřesnil v rozsudku C-239/22, že kritérium prvního obydlení odpovídá kritériu prvního užití nemovitosti jejím vlastníkem nebo nájemcem. Uplatnění DPH při prodeji nemovitosti pak závisí na tom, zda prodej nemovitosti generuje přidanou hodnotu.

Belgické společnosti Immo 2020 a Promo 54 vlastnily budovu bývalé školy, kterou měly v úmyslu přestavět na byty a kanceláře. Prodej budoucích bytů probíhal ve dvou krocích. Společnost Immo 2020 prodala kupujícímu část budovy, která měla být přestavěna na byty, a společnost Promo 54 uzavřela s kupujícím smlouvu o dílo na rekonstrukci budovy. Belgický správce daně byl toho názoru, že se jedná pouze o jedno plnění, a to dodání nových bytů, které podléhá DPH v základní sazbě. 

Soud řešil následující otázku: Je možné osvobodit od DPH dodání přestavěné budovy, která byla před přestavbou již obydlena, pokud členský stát ve své legislativě nestanoví, že podmínka prvního obydlení budovy se vztahuje i na budovy po přestavbě? 

SDEU upřesnil, že smyslem osvobození dodání nemovitosti po jejím prvním obydlení je skutečnost, že takové dodání negeneruje (na rozdíl od prvního dodání nemovitosti) významnou přidanou hodnotu. Dodání budovy, u níž došlo k přestavbě, významnou přidanou hodnotu generuje, proto dle SDEU splňuje kritérium prvního obydlení, a obecně má být zdaněno. V komentovaném případě nicméně členský stát ve své legislativě podmínky pro zdanění dodání budovy po přestavbě nevymezil, proto SDEU uzavřel, že uvedené dodání budovy může být osvobozeno od DPH. 

Pro správné určení režimu DPH při prodeji nemovité věci doporučujeme individuálně vyhodnotit podmínky a okolnosti transakce. Ve světle judikatury SDEU může mít na daňové posouzení vliv i záměr kupujícího známý při nákupu dané nemovitosti.