Zpět na výpis

SDEU vydal další rozsudek k vymezení provozovny pro účely DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) konstatoval, že v případě, kdy zákazník na základě výhradní smlouvy o poskytování služeb přijímá služby v jiném státě, než kde se nachází jeho ekonomické sídlo, nelze zdroje poskytovatele těchto služeb považovat za jeho zdroje, a tudíž mu nevzniká stálá provozovna.

V posuzovaném případě (rozsudek C-232/22) společnost Cabot Switzerland, sídlící ve Švýcarsku, uzavřela zpracovatelskou smlouvu s belgickou společností Cabot Plastics. Obě společnosti jsou součástí jedné skupiny a jsou finančně propojeny. Cabot Plastics používá na základě zpracovatelské smlouvy svá zařízení výhradně ve prospěch společnosti Cabot Switzerland (zpracovává pro ni suroviny k výrobě plastů). Mimo to jí poskytuje i další služby jako skladování výrobků, technickou kontrolu, administrativní podporu při celních řízeních apod.

Belgický správce daně byl toho názoru, že v důsledku toho, že Cabot Switzerland využívá technické a personální zdroje společnosti Cabot Plastics, a to výhradně, vzniká jí v Belgii provozovna pro účely DPH. Veškeré služby poskytnuté ze strany Cabot Plastics jsou proto předmětem daně v Belgii.

Případ se dostal k SDEU. Ten konstatoval, že základním pravidlem pro určení místa plnění je místo, kde má příjemce služby sídlo ekonomické činnosti. Jedná se o objektivní kritérium určení místa plnění. Výjimkou z tohoto obecného pravidla je pak zdanění v místě provozovny, a to pouze v případě, kdy použití základního pravidla není racionální a mohlo by dojít ke dvojímu (ne)zdanění.

SDEU uzavřel, že Cabot Plastic jako poskytovatel technických a personálních zdrojů za ně zůstává odpovědný a poskytuje tyto služby na vlastní riziko. Smlouva o poskytování služeb, třebaže výhradní, nemá sama o sobě za následek, že se zdroje poskytovatele služeb stávají zdroji jeho zákazníka. Tytéž zdroje totiž nelze zároveň využívat na obou stranách transakce – pro poskytování služeb od Cabot Plastics a zároveň pro přijímání služeb u Cabot Switzerland.

SDEU tedy uzavřel, že služby přijímá Cabot Switzerland ve Švýcarsku a že tato společnost nemá v Belgii vhodnou strukturu z hlediska lidských a technických zdrojů. Soud tak potvrzuje předešlé závěry jako např. v rozsudku C-333/20 Berlin Chemie, na nějž se v daném případě často odkazuje.