Zpět na výpis

Směrnice ViDA a její dopad na ekonomiku platforem

Návrh směrnice ViDA slibuje modernizaci systému DPH napříč Evropskou unií. Cílem je zvýšení daňových příjmů EU, digitalizace výkaznictví, účinnější obrana proti daňovým podvodům a v neposlední řadě posun ke konečnému systému DPH. Směrnice také upravuje prostředí tzv. ekonomiky platforem.

Platformou směrnice rozumí elektronické tržiště, na kterém se střetává nabídka a poptávka za účelem uzavření obchodu. V současné době panuje kvůli využívání platforem silná tržní nerovnováha způsobená spojením malých a středních subjektů, které jsou samostatně pod prahem pro registraci k DPH, ale společně vytváří právě díky použití platformy tzv. síťový efekt. Zároveň získávají ekonomickou a cenovou výhodu oproti etablovaným konkurentům, kteří jsou z důvodu přesažení obratu plátci DPH ve svých zemích a cena za jejich služby je tak o hodnotu DPH vyšší. Z důvodu velkého objemu transakcí jsou platformy plátci DPH, avšak daní zatěžují pouze službu, kterou poskytují (zprostředkování služby), nikoliv hodnotu celého plnění pro finálního zákazníka. 


Nový institut domnělého poskytovatele

Nerovnováhu převážně v oblastech zprostředkování krátkodobého ubytování (platformy airbnb, Booking), přepravy osob (UBER) nebo reklamních služeb (Facebook, Google) chce směrnice ViDA eliminovat zavedením tzv. institutu domnělého poskytovatele. Znamenalo by to, že platforma bude muset zatěžovat daní celé výstupy (tj. jak zprostředkovanou službu, tak poplatek za zprostředkování), byť může nakupovat služby od neplátců DPH – fyzických osob. Tím se mají zajistit rovné podmínky jak pro platformy nabízející služby, tak pro ostatní tradiční poskytovatele v daném odvětví (hoteliéři, taxislužba).

V okamžiku poskytnutí služby finálnímu zákazníkovi, budou platformy daňové povinnosti v zemi zákazníka povinně vypořádávat prostřednictvím jednoho správního místa - OSS (One Stop Shop).


Změna definice krátkodobého nájmu

Směrnice s sebou nese ještě další změny. Tou nejzásadnější je změna definice krátkodobého nájmu. Za zdanitelné plnění se bude v budoucnu považovat poskytnutí krátkodobého nájmu až do délky trvání 45 dnů. Až poté, tj. od 46. dne, bude nájem považován za dlouhodobý a bude moci být osvobozen od DPH. Platformy budou muset přizpůsobit své systémy také sběru dat o dodavatelích, tocích obchodů a zákaznících. Takové údaje budou platformy archivovat 10 let. EU odhaduje, že v průběhu následujících 10 let od schválení směrnice se evropský rozpočet zvýší o 6,6 miliardy eur.

V příštím článku zabývajícím se směrnicí ViDA se podíváme blíže na problematiku rozšíření OSS a zavedení jednotné registrace k DPH napříč celou EU.