Společnosti budou zveřejňovat informace o daních z příjmů

Evropská komise zveřejnila návrh směrnice o povinném zveřejňování informací ohledně daní z příjmů placených v jednotlivých členských státech a v tzv. nespolupracujících jurisdikcích (tzv. veřejný Country by Country Reporting). Povinnost se bude týkat společností ze skupiny s ovládající společností zřízenou v EU nebo mimo EU s konsolidovaným obratem přesahujícím 750 milionů eur.

Rada EU a Evropský parlament dosáhly politické dohody ohledně legislativního znění směrnice, která zavádí povinnost zveřejňovat zprávu o dani z příjmů (tzv. veřejný Country by Country Reporting). Nová povinnost bude zavedena novelou směrnice č. 2013/34/EU o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách.  

Zprávu o dani z příjmu budou povinně zveřejňovat skupiny s ovládající společností zřízenou v EU nebo mimo EU, jejíž konsolidovaný obrat přesahuje 750 milionů eur a která je aktivní ve více než jednom členském státě. Pokud se jedná o skupinu s ovládající společností mimo EU, musí mít tato skupina v EU dceřinou společnost s obratem alespoň 8 milionů eur nebo s hodnotou aktiv převyšující 4 miliony eur, případně s 50 zaměstnanci (z uvedených podmínek musí být splněny alespoň dvě).  

Zpráva o daních z příjmů bude obsahovat vybrané informace za všechny společnosti ve skupině, které mají sídlo v některém z členských států EU nebo v zemi, která je na seznamu nespolupracujících jurisdikcí (včetně tzv. šedé listiny, kde jsou země, které EU monitoruje). Mezi vybrané informace patří činnost společnosti, počet zaměstnanců, hospodářský výsledek před zdaněním, splatná a odložená daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob. Zpráva by měla obsahovat i srovnatelné údaje za organizační složky. Zveřejňovat by se zpráva měla na webových stránkách společností, případně ve veřejných obchodních rejstřících.  

Konečné schválení směrnice na úrovni EU se očekává do konce tohoto roku. Směrnice pak bude zveřejněna v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost dvacátým dnem po dni jejího zveřejnění. Členské státy EU by měly mít na zavedení směrnice do vnitrostátního práva nejvýše 18 měsíců. Pokud tedy směrnice vstoupí v platnost například 1. října 2021, měly by ji členské státy implementovat do 1. dubna 2023. V tomto případě by potom zprávy o daních z příjmů byly zveřejňovány za účetní období zahájená od 1. dubna 2024.  

Sdílet článek