Z judikatury
10. 5. 2018

Vznik stálé provozovny prostřednictvím závislého zástupce

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl, že pokud činnost zástupce představuje pro zahraniční daňový subjekt samostatnou nepostradatelnou část jeho podnikatelských činností, vzniká mu v Česku stálá provozovna. Tato činnost přitom nemusí být vykonávána výhradně na základě plné moci. Rozhodné není ani to, zda zástupce vykonává činnost pro vícero subjektů.

Tomáš Kroupa
Hana Čuříková

Jádrem sporu v daném případě bylo, zda činnosti vykonávané na území České republiky českou společností pro společnost, která je daňovým rezidentem v Německu, svým charakterem odpovídají činnostem závislého zástupce a vedou ke vzniku stálé provozovny. Předmětem podnikání společnosti byl prodej pracovních oděvů a pomůcek. Společnost tvrdila, že veškeré podnikatelské aktivity jsou řízeny a uskutečňovány v Německu a aktivity české společnosti (zástupce) jsou pouze přípravného či pomocného charakteru. Společnost také argumentovala tím, že český zástupce nebyl oprávněn k uzavírání smluv či objednávek na prodej zboží jejím jménem, nedisponoval žádnou plnou mocí a pro společnost zajišťoval administrativní služby a služby call centra. Současně český zástupce poskytoval služby také jiným subjektům. Společnost byla názoru, že podle zákona o daních z příjmů a smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Německem v České republice stálá provozovna nevzniká.

Správce daně se s tímto závěrem neztotožnil. V rámci místního šetření zjistil, že český zástupce pro společnost přijímal zásilky, rozesílal objednané zboží zákazníkům, zajišťoval výměnu zboží a reklamace či fakturaci. Na základě toho dospěl k závěru, že obstarávání záležitostí pro společnost má takový rozsah, který de facto nahrazuje vlastní činnost společnosti. Podle správce daně proto vznikla zahraničnímu daňovému subjektu stálá provozovna, neboť činnost zástupce pro něj představuje samostatnou nepostradatelnou část podnikatelských aktivit. V daném případě bylo nerelevantní, že český zástupce nedisponoval plnou mocí. Závěry správce daně krajský soud potvrdil.

Z daných závěrů soudu vyplývá, že existence stálé provozovny může být dovozena i na základě faktického obsahu fungování vztahů mezi smluvními subjekty, i když český zástupce nemá právní podklad v podobě plné moci. Krajský soud v odůvodnění rozsudku konstatuje, že oprávnění k uzavírání smluv či objednávek dovodil z faktické povahy smluvního vztahu mezi společností a českým zástupcem. Daňový subjekt se odvolal, a tak jde případ nyní k Nejvyššímu správnímu soudu.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign