Zpět na výpis

Zásady správy daní: vstřícnost a slušnost v daňovém řízení

Podle zásady vstřícnosti a slušnosti by se správce daně měl snažit vyjít vstříc osobám zúčastněným na správě daní. Zároveň by se obě strany měly během daňového řízení vyvarovat jakýchkoliv nezdvořilostí. Je tato zásada „pouhým“ odrazem etikety ve správním řízení nebo její dodržování může daňovým subjektům přinést i hmatatelné výhody?

Ačkoliv může správce daně v daňovém řízení rozporovat skutečnosti tvrzené daňovými subjekty, je záhodné, aby se tento „argumentační boj“ odehrál v mezích slušného vyjadřování a formální komunikace. Situace nemusí být z pohledu obou zúčastněných stran vždy jednoduchá, jelikož se zpravidla „hraje“ o nemalé finanční prostředky. Obě strany by na vzájemné argumenty měly reagovat věcně a s respektem, nikoliv se snažit druhého poučovat či jeho argumentaci zlehčovat. 

Při dodržení výše zmíněného bude pro správce daně snazší vycházet daňovým subjektům v průběhu daňového řízení vstříc, nezatěžovat je přehnanou byrokracií a neprotahovat délku jednotlivých správních úkonů. 


Co když se správce daně slušně nechová? 

Pokud byste měli pocit, že správce daně jedná v rozporu se zásadou vstřícnosti a slušnosti, můžete na jeho chování podat stížnost podle daňového řádu. Správce daně prošetří skutečnosti uvedené ve stížnosti a ve lhůtě 60 dnů od jejího podání rozhodne, zda byla důvodná, a případně zjedná nápravu. 

Pro jistotu podotýkáme, že stížnost nemůže jít k vaší tíži, což znamená, že by ji správce daně neměl brát v úvahu při svém rozhodování v jiných věcech, i když bude shledána nedůvodnou. 
 

Slušné a vstřícné chování se vyplácí i daňovému subjektu

Není to však jen správce daně, kdo by se měl touto zásadou řídit. Slušná a vstřícná komunikace se správcem daně se totiž vyplatí i vám. Váš způsob komunikace může například hrát zcela hmatatelnou roli při rozhodování správce daně o prominutí příslušenství daně. Prominutí není nárokové, ale je na uvážení správce daně, zda takové žádosti vyhoví. 

Žádáte-li například o prominutí penále, bude správce daně pro posouzení rozsahu prominutí brát v úvahu i vaši součinnost v rámci postupu vedoucího k doměření daně. Neshledá-li správce daně jiné důvody, pro které lze snížit rozsah promíjeného penále, platí, že pouze díky vaší součinnosti a slušnému vystupování může prominout až 75 % penále

Komunikujte tedy se svým správcem daně vstřícně a slušně. Z naší zkušenosti víme, že se to zpravidla vyplatí, a to nejen finančně.