Zpět na výpis

Chystané novinky v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) předložilo návrh změn týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Novela zákona o zaměstnanosti obsahuje nové podmínky výplaty příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a dále přináší technická zpřesnění a zpřehlednění celé úpravy.

Příspěvek na osoby zdravotně znevýhodněné

Jednou ze základních navrhovaných změn je zrušení příspěvku poskytovaného zaměstnavatelům na zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných na chráněném trhu práce. V současné době může zaměstnavatel pobírat až 6 tis. Kč na skutečně vynaložené mzdové a pojistné náklady těchto zaměstnanců. MPSV zrušení příspěvku odůvodňuje zejména tím, že pokrytí potenciálních nákladů už reflektuje sleva na sociálním pojištění ve výši 5 % v případě zaměstnávání těchto osob na kratší pracovní úvazek. Tito zaměstnanci se ale i nadále budou započítávat pro splnění povinného podílu na zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro účely uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

 

Náklady na zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Novela přináší rovněž zastropování maximální částky pro zvýšení příspěvků na další provozní náklady zaměstnavatele vynaložené v souvislosti se zaměstnáváním těchto osob. Zejména se jedná o náklady na zajištění provozního asistenta, dopravu nebo přizpůsobení provozovny. Z praktických poznatků MPSV totiž vyplývá, že se zaměstnavatelé mnohdy snaží účelově získat maximální zvýšení, přestože to neodpovídá vynaloženým finančním prostředkům. Maximální hodnota proto má nově odpovídat 0,8násobku čtvrtletní částky náležejícího mzdového příspěvku.

Navrhovaná právní úprava taktéž zpřesňuje další uznatelné náklady pro zvýšení tohoto příspěvku. Z důvodu chybějící specifikace takových nákladů totiž jednotlivá pracoviště úřadu práce k jejich uznávání přistupují rozdílně. Za náklady na přizpůsobení provozovny tak budou považovány pouze vícenáklady oproti zaměstnávání zaměstnanců bez zdravotního postižení. Zároveň nebude možno uplatňovat uznatelné náklady na dopravu a pracovní asistenci mezi majetkově propojenými společnostmi.


Posuzování bezdlužnosti

Modifikace se má dočkat také podmínka bezdlužnosti, kterou musí zaměstnavatel splňovat pro přiznání příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Podle současné právní úpravy platí, že bezdlužnost splňuje pouze ten zaměstnavatel, jehož daňové a pojistné nedoplatky nepřesáhly 10 tis. Kč a zaměstnavatel je uhradil do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, za které o poskytnutí příspěvku žádá, nebo do pěti pracovních dnů od doby, kdy se o těchto nedoplatcích dozvěděl na základě sdělení úřadu práce.

Novela by měla hranici 10 tis. Kč odstranit. Podmínka bezdlužnosti tak bude splněna vždy, pokud zaměstnavatel nedoplatek zcela uhradí bez ohledu na jeho výši. Současně se navrhuje prodlužení lhůty, během níž zaměstnavatel musí nedoplatky uhradit. 

Návrh novely zákona o zaměstnanosti je v současné době projednáván v meziresortním připomínkovém řízení. Plánovaná účinnost novely je navržena až na 1. ledna 2025.