Zpět na výpis

Daňový labyrint zaměstnaneckých benefitů – nejvíce diskutovaná témata

Shrnujeme problematické oblasti, o kterých jsme diskutovali během našeho lednového semináře zaměřeného na oblast zaměstnaneckých benefitů a stravování od 1. ledna 2024. Dotazy se týkaly zejména témat, která zaměstnavatelům činí při praktické aplikaci největší obtíže.


Příspěvek na stravování a stravné na pracovních cestách

Ukázalo se, že mezi zaměstnavateli dochází ke směšování dvou oblastí, a to poskytování příspěvku na stravování a poskytování stravného při pracovní cestě. Stejně jako do konce roku 2023 ale platí, že se jedná o zcela oddělené režimy, které se řídí samostatnými pravidly.

Režim pracovní cesty upravuje zákoník práce. Stravné při tuzemské nebo zahraniční pracovní cestě do výše stanovené zákoníkem práce není předmětem daně na straně zaměstnance. 

Příspěvek na stravování je ze své podstaty benefitem (zaměstnavatel nemá povinnost jej poskytnout) a je osvobozen od daně za podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů. Jednou z těchto podmínek je, že zaměstnanci v rámci jeho pracovní směny nevzniká nárok na stravné při pracovní cestě. 


Závodní stravování

S ohledem na limitaci osvobození příspěvku na stravování u zaměstnanců budou mnozí zaměstnavatelé nuceni určit hodnotu jídla – ať už u závodní jídelny ve vlastní režii nebo v případě vlastních prostor, kde zajišťují stravování jiní dodavatelé. 

Nově nastává komplikace v situaci, kdy se v závodní jídelně mohou stravovat např. bývalí zaměstnanci – důchodci nebo zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené. Tyto skupiny už totiž nebudou naplňovat podmínku pro osvobození příspěvku na stravování. Věcný rozsah „volnočasových“ benefitů

V případě „volnočasových“ benefitů se od roku 2024 pouze omezila výše, do které jsou na straně zaměstnance osvobozeny od daně. Limitem je polovina průměrné mzdy (tj. 21 983,50 Kč pro rok 2024). Upozorňujeme, že nedošlo k žádné faktické změně ohledně druhů benefitů, jichž se tento režim týká.

Nepeněžní plnění na jakékoli jiné účely než definované v daném ustanovení se do limitu poloviny průměrné mzdy (tj. 21 983,50 Kč pro rok 2024) nezahrnují. Pokud na ně nelze aplikovat jiné osvobození nebo pokud nejsou vyňaty z předmětu daně, bude se jednat o zaměstnancův zdanitelný příjem. 


Dary zaměstnancům

V souvislosti se zrušením osvobození darů na straně zaměstnance od ledna 2024 vznikla celá řada otázek na straně zaměstnavatelů. Ukazuje se, že právě v oblasti darů se i před novelou zákona o daních z příjmů postupovalo často chybně. Do konce roku 2023 bylo možné na straně zaměstnance osvobodit nepeněžní dar do hodnoty 2 000 Kč, pokud byl poskytnut z nedaňových nákladů nebo ze zisku po zdanění a pokud byl naplněn účel vymezený ve vyhlášce o fondu kulturních a sociální potřeb (např. při pracovních výročích 20 let, při životních výročích 50 let, při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně atd). Dle tohoto ustanovení tak nebylo možné ani do konce roku 2023 osvobodit např. vánoční dárky zaměstnancům. Od roku 2024 bez ohledu na účel daru jsou jakékoliv dary zaměstnancům zdanitelné, pokud se nebude jednat o plnění osvobozená od daně dle jiných ustanovení zákona o daních z příjmů. 


(Anonymní) poradenství pro zaměstnance

Jedním z nových benefitů současné doby je možnost zaměstnanců využívat online nebo telefonické poradenství rozličného charakteru, často poskytované na anonymní bázi.

Pokud se však nejedná o poradenství v rámci zajištění pracovních podmínek pro výkon práce či vzdělávání v souvislosti s výkonem práce, bude se jednat o zdanitelný příjem na straně zaměstnance. Zaměstnavatelé si budou muset poradit s tím, jakým způsobem určit a ocenit nepeněžní příjem zaměstnance a jakým způsobem evidovat využívání služby jednotlivými zaměstnanci.


Týmové akce

Diskutovaným tématem u mnohých zaměstnavatelů je pořádání tzv. teambuildingů, jejichž účel může být široký. Vliv na zdanění u zaměstnanců bude mít povaha pořádané akce. Také v této oblasti nepřinesla novela odlišný přístup, než který platil před její účinností. Speciálního vyčlenění se dostalo pouze příležitostným kulturním a sportovním akcím pořádaným zaměstnavatelem pro omezený okruh účastníků.

Pokud máte v oblasti zaměstnaneckých benefitů jakékoliv nejasnosti, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám se správným nastavením benefitů poradíme nebo zrevidujeme stávající interní politiku vaší společnosti tak, aby byla v souladu s platnou daňovou legislativou. Případně vám můžeme v rámci našeho poradenství poskytnout záznam z uskutečněného semináře.