Zpět na výpis

Dary na podporu Ukrajiny: Kdy vzniká povinnost odvést DPH?

Generální finanční ředitelství vydalo shrnující Informaci o dopadech poskytnutí darů na podporu Ukrajiny z pohledu DPH. Zatímco daň z příjmů umožňuje na nastalou krizi reagovat pružně změnou domácího zákona, u DPH je situace složitější, protože možnosti odpočtu DPH vycházejí především z harmonizované unijní legislativy.

U finančních darů je postup jednoduchý, neboť nejsou předmětem DPH a jejich poskytnutí nemá na tuto daň žádný dopad.  

Pro hmotné dary platí podle GFŘ obecný princip: pokud plátce nakoupí zboží za účelem jeho darování, nemá nárok na odpočet daně. Následné bezúplatné přenechání hmotného daru již není předmětem daně z přidané hodnoty, tj. odvodu daně na výstupu nepodléhá.

Jiná situace nastane, pokud plátce nakoupil zboží pro svou ekonomickou činnost a uplatnil nárok na odpočet daně. Jestliže zboží následně daruje humanitární nebo dobročinné organizaci, která je přepraví na Ukrajinu, je tento dar osvobozen od daně s nárokem na odpočet daně. To znamená, že plátce nebude povinen odvádět DPH z titulu bezúplatného dodání. Vymezení humanitárních nebo dobročinných organizací zákon o DPH neobsahuje, nicméně podle GFŘ můžeme vycházet z informací ministerstva spravedlnosti a údajů ve veřejném rejstříku nebo jemu odpovídající evidenci vedené podle práva příslušného státu. Plátce by měl mít k dispozici důkazy o splnění podmínek pro osvobození. Postačí například prohlášení humanitární nebo dobročinné organizace o tom, že zboží bude nebo bylo vyvezeno na Ukrajinu.

Bude-li dar, u kterého plátce při pořízení uplatnil nárok na odpočet daně, poskytnut v tuzemsku jiné osobě než humanitární nebo dobročinné organizaci, je plátce povinen uplatnit daň na výstupu. Plátci vzniká daňová povinnost také v případě, že tento dar (u nějž si nárokoval DPH na vstupu) sám, resp. prostřednictvím jiného přepravce vyveze na Ukrajinu, protože nejsou splněny podmínky pro osvobození vývozu, jelikož se nejedná o dodání zboží prodejcem za úplatu. 

GFŘ neokomentovalo situaci, kdy plátce nejprve zboží přemístí na Ukrajinu vlastními prostředky (nebo prostřednictvím zmocněného přepravce) a až následně plátce zboží daruje třetí osobě. V takovém případě je dle našeho názoru možné argumentovat, že během přemístění nedochází k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník, tj. přemístění z tuzemska na Ukrajinu nebude předmětem české DPH. Tyto závěry nyní projednáváme s finanční správou.

Doporučujeme tedy, abyste při poskytování darů na Ukrajinu pečlivě posoudili, zda v souvislosti s darováním nevzniká povinnost odvést daň.