Zpět na výpis

Dary poskytnuté v roce 2022 na podporu Ukrajiny z pohledu daně z příjmů

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině připravilo Ministerstvo financí návrh zákona o opatřeních v oblasti daní, který nepřímo novelizuje zákon o daních z příjmů a rozšiřuje tak daňovou podporu dobročinných aktivit poplatníků.

Návrh zákona, který vláda schválila ve středu 9. března 2022, musí ještě projít legislativním procesem. Navrhované změny mají platit jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby, které poskytly dary v roce 2022, a to i před nabytím účinnosti tohoto zákona. 

 

  • Od základu daně bude nově možné odečíst hodnotu darů poskytnutých přímo státu Ukrajina (např. prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví) nebo jeho územně-správním celkům a dále i právnickým a fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny, pokud příjemce bude splňovat stávající podmínky, za kterých je možné hodnotu daru odečíst (tj. zejména humanitární, charitativní a obdobné účely).

 

  • Nad rámec současného znění zákona bude možné odečíst i dary poskytnuté za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny (např. poskytnutí vojenského materiálu).

 

  • Možnost odečíst hodnotu darů od základu daně bude rozšířena i pro fyzické osoby, kteří jsou daňovými rezidenty Ukrajiny a jejichž zdanitelné příjmy z ČR budou činit alespoň 90 % jejich celkových zdanitelných příjmů. Podle současné právní úpravy si mohou odečíst hodnotu darů pouze čeští daňoví rezidenti a daňoví rezidenti z EU nebo EHP.

 

  • Novela také prodlužuje zvýšené 30% limity pro maximální hodnotu darů, které mohou poplatníci odečíst od základu daně. Tyto limity budou platit pro fyzické osoby i pro zdaňovací období roku 2022 a pro právnické osoby ve zdaňovacích období skončených od 1. března 2022 do 28. února 2023. Zvýšené limity se použijí u všech darů.

 

  • V případě bezúplatného nepeněžního plnění poskytnutého v roce 2022 na pomoc Ukrajině se mohou fyzické osoby (které uplatňují skutečné výdaje) nebo právnické osoby rozhodnout, zda nepeněžní dar uplatní jako odčitatelnou položku od základu daně nebo zda ho uplatní jako daňově uznatelný výdaj. V tom případě by se neměla uplatňovat podmínka oprávněného příjemce, ale mělo by postačovat naplnění účelu poskytnutého bezúplatného plnění. V případě, že se hodnota bezúplatného nepeněžitého plnění zcela neuplatní ve zdaňovacím období jeho poskytnutí, uplatní se zbývající hodnota v režimu daňové ztráty bez omezení vztahujícího se k výši základu daně. Pokud se poplatník rozhodne uplatnit nepeněžní dar jako výdaj, nebude ho již moci uplatnit jako dar odčitatelný od základu daně.

 

  • Již dnes může příjemce daru osvobodit od daně z příjmů příspěvky na humanitární nebo charitativní účely nebo z veřejných sbírek. Nová úprava navíc umožní od daně osvobodit i dary, které poplatník obdrží jako podporu obrany Ukrajiny. Tím, že dochází k osvobození těchto příjmů od daně z příjmů, nebude nutné, aby poplatník při poskytnutí daru odvedl z tohoto příjmu v ČR srážkovou daň.

 

  • Novela umožňuje plošně osvobodit příjem zaměstnance formou ubytování poskytnutého zaměstnavatelem v roce 2022 zaměstnanci a jeho rodinným příslušníkům s bydlištěm na území státu Ukrajina, kteří opustili zemi v souvislosti s ozbrojeným konfliktem.

 

  • Pokud zaměstnanec obdrží od svého zaměstnavatele peněžní dar za účelem pomoci v tíživé životní situaci v souvislosti s konfliktem, může být tento dar osvobozen od daně z příjmů také jako bezúplatné plnění obdržené z humanitárních nebo charitativních důvodů.


Zákon nabyde účinnosti až v průběhu roku 2022 a za první měsíce roku 2022 již mohly být z výše uvedených plnění od zaměstnavatelů sráženy zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. Plátce daně proto bude mít možnost opravit měsíční mzdovou evidenci do lhůty pro podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2022 a zaměstnanci vzniklý rozdíl vrátit.