Dočkáme se upřesnění aspektů DPH u společníků společnosti?

Generální finanční ředitelství se na květnovém a červnovém Koordinačním výboru vyjádřilo k problematice uplatňování DPH u společníků společnosti (dříve sdružení). Příspěvek daňových poradců se zabýval režimem DPH při stanovení konečného podílu společníků na zisku společnosti. V tomto případě nebylo na jednání dosaženo shody. Další diskutovanou oblastí bylo správné určení předmětu plnění při jednotlivých variantách fakturace u společnosti. V této oblasti vyslovilo GFŘ nakonec svůj souhlas se závěry předkladatelů příspěvku.

S účinností od 1. července 2017 byla v zákoně o DPH zrušena speciální ustanovení týkající se společnosti. Před novelou se plnění mezi společníky pro účely DPH nijak nezohledňovala. Podle současné právní úpravy však každý společník společnosti postupuje individuálně sám za sebe podle obecných ustanovení zákona o DPH. Ke konci prosince 2018 skončilo i přechodné období, během kterého mohli společníci společností existujících před novelou postupovat dle původních ustanovení. 

Předložený příspěvek původně cílil na potvrzení režimu DPH u velmi častých situací, kdy je podíl společníků na společné činnosti společnosti stanoven na základě proměnných kritérií. Konečný podíl tak může být znám například až na konci kalendářního roku. V tomto bodě se GFŘ a daňoví poradci neshodli. Poradci byli toho názoru, že následná úprava za účelem reflexe konečného podílu představuje úpravu základu daně dle par. 42. Takové úpravy jsou obecně zohledněny rámci řádného přiznání k DPH. Plátci tedy nadále zůstávají v nejistotě, jak v daných situacích postupovat. 

Naopak shody bylo dosaženo v druhé části příspěvku. Konkrétně jde o specifikaci předmětu plnění, která z pohledu DPH poskytují jednotliví společníci. V praxi s třetí osobou (odběratelem nebo dodavatelem) poměrně často jedná pouze jeden společník vlastním jménem na svůj účet (co do svého podílu na společné činnosti) a vlastním jménem na účet ostatních společníků (co do podílu těchto společníků na společné činnosti). Tato situace představuje jednu z variant jednání ve společné věci společnosti, jak GFŘ konstatovalo ve své informaci k uplatňování DPH u společníků společnosti platné od 1. července 2017. 

GFŘ tak potvrdilo, že v daném případě zůstává předmět plnění zachován. To znamená, že by na daňových dokladech vystavených třetí osobě fakturujícím společníkem a na daňových dokladech vystavených mezi společníky navzájem, měl být uveden totožný předmět plnění. Obdobně by pak měl být na daňových dokladech uveden totožný předmět plnění i v situaci, kdy vůči odběrateli vystupují jednotliví společníci svým jménem a na svůj účet. Pro lepší ilustraci – v případě, kdy bude předmětem zakázky poskytnutí stavebních prací, by měli všichni společníci fakturovat stavební práce. Na jednotlivá plnění by se však měla aplikovat pravidla zákona o DPH samostatně (např. při posuzování naplnění limitů pro lokální reverse charge u plnění mezi společníky by se měla zohledňovat výše jejich podílů na společné činnosti). 

Sdílet článek