DPH: Oprava základu daně u nedobytných pohledávek pod lupou

Novelizované znění zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. dubna 2019 přineslo významné změny v oblasti opravy základu daně u nedobytných pohledávek. Generální finanční ředitelství (GFŘ) nyní vydalo podrobnou informaci k vykazování těchto oprav, která vnáší světlo do problematických oblastí.

Nedobytnosti pohledávek a způsobům jejich opravy se informace věnuje v návaznosti na původní a nová ustanovení zákona o DPH. Výslovně stanoví, že vznikla-li pohledávka věřitele před účinností zmíněné novely, ale související insolvenční řízení bylo zahájeno až po nabytí účinnosti novely (tedy po 1. dubnu 2019), je třeba postupovat již podle nové úpravy.

Informace připomíná, že novela umožňuje opravit základ daně u pohledávek zahrnutých do schváleného reorganizačního plánu, na což původní znění zákona vůbec nepamatovalo.

Informace se dále věnuje vykazování oprav na straně věřitele v daňovém přiznání a kontrolním hlášení. Od 1. října 2019 totiž v návaznosti na změny v předmětných ustanoveních zákona o DPH došlo i ke změnám ve struktuře XML kontrolního hlášení. Položka „opravy u nedobytné pohledávky“ v části A.4. nově nabývá hodnot:

„N“ – nejedná se o opravu nedobytné pohledávky,
„A“ – jedná se o opravu podle § 44 zákona o DPH ve znění do 31. března2019 a
„P“ – jedná se o opravu podle § 46 a násl. zákona o DPH.

Výběr parametru oprav se pak promítne i do daňového přiznání, které v této oblasti také doznalo změn.

GFŘ v souvislosti s těmito opravami shrnuje i závěry Soudního dvora Evropské unie (SDEU) vyplývající z rozsudku C-127/18 A-PACK CZ. Český zákon o DPH stanoví, že opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky nelze provést, pokud dlužník přestal být plátcem. SDEU ve zmíněném rozsudku uvádí, že toto ustanovení českého zákona je v rozporu s evropskou směrnicí o DPH. V případě, že věřitel i dlužník byli plátci daně v době, kdy se uskutečnilo zdanitelné plnění, nicméně v mezidobí od uskutečnění tohoto plnění do splnění podmínek pro opravu základu daně u nedobytných pohledávek dlužník přestal být plátcem, je věřitel oprávněn provést opravu.

Informace k opravě nedobytných pohledávek je komplexní a je tak užitečným návodem pro věřitele, kteří tyto opravy zvažují. Obsahuje mimo jiné podrobné popisy nejrůznějších situací včetně oprav u postoupených pohledávek, omezení pro provedení opravy základu daně, stavění lhůt, dodatečné opravy a zrušení provedených oprav nebo stanovení výše opravy. Věnuje se také podmínkám opravy odpočtu daně u dlužníka.
 

Sdílet článek