Daně
8. 8. 2018

DPH u služeb spojených s dovozy a vývozy

V červnu uzavřel Koordinační výbor Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství (GFŘ) příspěvek týkající se osvobození služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží od daně z přidané hodnoty. GFŘ ve svém závěru potvrdilo významné zpřísnění podmínek pro uplatnění osvobození vyplývající z judikatury Soudního dvora EU.

Petr Toman
Tomáš Havel
Hana Hašková

Služby vázané na vývoz zboží

Osvobození od daně u služeb přímo vázaných na vývoz zboží lze dle výkladu GFŘ uplatnit pouze na ty služby, které jsou poskytnuty osobě uskutečňující samotné dodání zboží, přičemž toto dodání je osvobozeným vývozem zboží. Zpravidla se jedná o vlastníka, prodejce nebo vývozce uvedeného na celním prohlášení. Pouze služby poskytnuté této osobě lze osvobodit. Z toho vyplývá, že osvobození nelze uplatnit na subdodávky takových služeb. Poskytovatel služeb vychází při uplatňování osvobození ze všech informací obdržených od zákazníka. Ty mohou vyplývat například z celního prohlášení, daňového dokladu či z prohlášení příjemce, že došlo k osvobozenému vývozu zboží. Příjemce služeb přímo vázaných na vývoz zboží má povinnost sdělit poskytovateli služeb veškeré skutečnosti o tom, že bude uplatňovat osvobození od daně při vývozu zboží z tuzemska do třetí země. V případě, že takové skutečnosti nesdělí a poskytovatel služeb („nesprávně“) uplatní u takových služeb DPH, nebude dle vyjádření GFŘ v takovém případě uznán nárok na odpočet na straně zákazníka.

Služby vázané na dovoz zboží

V případě dovozu lze služby přímo vázané na dovoz zboží osvobodit ve dvou případech.

V prvním je nutné, aby služby přímo souvisely s dovozem zboží a zároveň byly poskytnuty přímo dovozci zboží (tedy v obdobném případě jako v případě vývozu). 

V druhém případě je podmínkou pro uplatnění osvobození od daně skutečnost, že hodnota dané služby má být v souladu se zákonem o DPH zahrnuta do základu daně dováženého zboží. Není tedy rozhodující, zda hodnota služeb byla nebo bude ve skutečnosti zahrnuta do základu daně dovozcem. To znamená, že při splnění této podmínky může být hodnota služeb osvobozena, i když je dodavatel těchto služeb v pozici subdodavatele (tj. služba není poskytnuta přímo dovozci zboží). 

Nicméně v obou popsaných situacích musí být jisté, že došlo/dojde k dovozu zboží (tj. propuštění zboží do volného oběhu v EU) a nikoli k jinému celnímu režimu (tranzit apod.). Závěry Koordinačního výboru také nevylučují uplatnění osvobození některých služeb podle jiných ustanovení zákona o DPH – například § 68 zákona o DPH u dodávek lodím či letadlům.

Výklad GFŘ obsažený v závěrech Koordinačního výboru bude praktickou aplikaci DPH značně komplikovat zejména na straně logistických společností. Budou nastávat situace, kdy přeprava nákladu mezi stejnými místy bude v některých případech osvobozena a v jiných nikoli. S ohledem na případné zpochybnění nároku na odpočet na straně příjemce služby lze také očekávat zvýšené požadavky na opravu již vystavených dokladů a dodatečné dokládání rozhodných skutečností. 

Pokud se vás tyto situace týkají, doporučujeme provést prověrky postupů a existující dokumentace u těchto služeb. 

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign