Zpět na výpis

Držitelům dočasné ochrany se otevírá možnost přechodu na dlouhodobý pobyt

Ministerstvo vnitra ČR plánuje v návaznosti na shodu na úrovni Evropské unie další změny týkající se pobytu občanů Ukrajiny, kteří ze své země utekli v souvislosti s ruskou agresí. Kromě zakotvení pravidel pro opakované prodlužování dočasné ochrany novela obsahuje i očekávanou možnost přechodu na dlouhodobý pobyt. Úpravy významně posílí stabilitu jak pro držitele dočasné ochrany, tak pro jejich české zaměstnavatele.

Prodloužení dočasné ochrany

Dočasná ochrana je specifický pobytový titul v současnosti využívaný pro ukrajinské uprchlíky. Její platnost je omezená na jeden rok a dosud bylo vždy možné ji o rok prodloužit. Za tímto účelem bylo nutné relevantní zákon každoročně novelizovat, poslední novelizace pak už v zásadě pouze posouvala termíny a data pro provedení jednotlivých kroků o jeden rok. V důsledku délky legislativního procesu bylo nové prodloužení zpravidla uzákoněno poměrně těsně před vypršením stávající platnosti, což držitele ochrany i jejich zaměstnavatele dostávalo do nejistoty ohledně jejich budoucího pobytového statusu i možnosti práce. 

Členské státy EU se nyní dohodly, že budou dočasnou ochranu nadále udělovat a prodlužovat. Ministerstvo proto připravilo praktickou novelu, která navrhuje zavést obecná pravidla pro každoroční prodlužování platnosti. Ze zákona odstraní konkrétní data a zůstanou tak pouze pevně dané termíny pro uskutečnění jednotlivých kroků. U těch ke změnám dojít nemá a prodloužení dočasné ochrany by tak i nadále zůstalo dvoufázovým procesem vyžadujícím prvotní registraci v systému ministerstva a poté návštěvu odpovídajícího úřadu k vylepení nového vízového štítku.


Přechod na dlouhodobý pobyt

Velmi diskutovaným tématem byla již od zavedení dočasné ochrany nemožnost přechodu jejích držitelů na standardní dlouhodobý pobyt. S tímto se novela částečně vyrovnává. Neumožňuje sice vyřízení běžných pobytových povolení, ale navrhuje zavést možnost přechodu na nový „dlouhodobý pobyt v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace“, tzv. zvláštní dlouhodobý pobyt. Nejedná se o ochranné pobytové oprávnění, ale dlouhodobý pobyt v režimu zákona o pobytu cizinců.

Měl by být udělován držitelům dočasné ochrany, kteří na jejím základě pobývají v ČR nepřetržitě alespoň dva roky. Další podmínky nutné k umožnění tohoto přechodu jsou např. dostatečný příjem, trestní bezúhonnost nebo registrace ke zdravotnímu pojištění. 

Úřady očekávají, že o toto povolení bude mít zájem velká část z aktuálních více než 300 tisíc držitelů české dočasné ochrany. Z kapacitních důvodů by tak udělení dlouhodobého pobytu nepředcházelo standardní správní řízení. Ministerstvo z informačních systémů státní správy samo ověří, kteří držitelé dočasné ochrany splňují podmínky pro přechod. Následně se navrhuje proces velmi podobný prodloužení dočasné ochrany – registrace v systému FRS, návštěva úřadů za účelem snímání biometrických údajů a případného doložení potřebných dokladů a poté vydání pobytové karty. Její platnost by rovněž z kapacitních důvodů měla být delší, než je u dlouhodobého pobytu běžné, a to pět let.


Specifika zvláštního dlouhodobého pobytu

Cizincům se zvláštním dlouhodobým pobytem by měl být zachován volný přístup na trh práce. Nebudou moci přejít zpět na dočasnou ochranu a ani jim nebude umožněna změna účelu na jiný typ dlouhodobého pobytu, přičemž případným udělením jiného pobytového oprávnění platnost zvláštního dlouhodobého pobytu zanikne. Novela také navrhuje povinnost společného přechodu všech rodinných příslušníků, aby nedocházelo k odlišným pobytovým statusům v rámci jedné domácnosti.

Novela je nyní na počátku legislativního procesu a navrhovaná úprava tak ještě může doznat změn.