EU zavedla přísnější režim kontroly zboží při dovozu

Dovozci zboží do EU by se měli mít na pozoru. Od 15. března 2021 totiž probíhá 1. fáze implementace ICS2 – nového elektronického systému kontroly dovozu zboží do EU. ICS2 přispěje ke zvýšení účinnosti celních kontrol, usnadní legální obchod se zbožím propuštěným do celního režimu a tím také posílí ochranu vnitřního trhu a obyvatel EU. Současně však bude na dovozce zboží klást vyšší nároky než doposud. Plného provozu ICS2 by mělo být dosaženo v průběhu roku 2024.

ICS2, který bude zaváděn postupně ve třech fázích podle charakteru vykonávané činnosti dovozců a jednotlivých druhů dopravy, umožní včasnou výměnu informací o dováženém zboží, analýzu možných rizik ještě před naložením zboží na dopravní prostředek nebo dodáním zboží do místa určení a sdílení výsledků celních kontrol. To by mělo zacelit mezery současného systému ICS1 a zajistit vyšší ochranu vnitřního trhu i obyvatel EU před vadnými či jinak nežádoucími výrobky (např. dovozem falšovaných léčivých přípravků, nebezpečných hraček, drog či zbraní). 

Dne 15. března 2021 byla zahájena 1. fáze implementace ICS2 vztahující se na (i) přepravce expresních zásilek, (ii) poskytovatele poštovních služeb se sídlem v EU a (iii) poskytovatele poštovních služeb ze třetích zemí přepravující zboží do EU. Od poloviny března jsou tak tito přepravci povinni zasílat ještě před dovozem zboží prostřednictvím ICS2 k veškerému zboží, za jehož dovoz na území EU jsou odpovědni, vstupní souhrnné celní prohlášení s minimálními (tzv. PLACI) informacemi. Sběr těchto dat umožní celním orgánům s předstihem zjistit bližší informace o dováženém zboží a detekovat případná bezpečností rizika (např. pokud se jedná o převoz látek či zařízení, které by mohly explodovat na palubě letadel). Tyto povinné subjekty by se tak měly na zavedení systému ICS2 co nejdříve připravit, pokud tak dosud neučinily. V opačném případě jim hrozí, že převážené zboží nebude propuštěno na území EU. 

Další fáze implementace ICS2, která bude realizována od 1. března 2023, se bude vztahovat také na letecké dopravce a poskytovatele speditérských a logistických služeb. V této fázi budou ohlašovací povinnosti, včetně rozsahu ohlašovaných informací, ještě rozšířeny. Budou se tak vztahovat na veškeré zboží přepravované letecky v poštovních, expresních a nákladních zásilkách.  

Třetí fáze se bude od 1. března 2024 týkat přepravců v odvětví námořní, říční, silniční a železniční dopravy, včetně zásilek přepravovaných těmito druhy dopravy. V některých případech se bude navíc vztahovat i na konečné příjemce zboží.  

Na závěr upozorňujeme, že dokud jednotlivým dopravcům nevznikne povinnost podávat hlášení prostřednictvím ICS2, budou moci nadále využívat paralelně fungující dosavadní ICS1. To však bude možné pouze do roku 2024, kdy bude ICS2 plně zprovozněn. 

Sdílet článek