Exit Tax – nové kritérium při přeshraničních restrukturalizacích

Počínaje zdaňovacím obdobím od 1. ledna 2020 zavedla novela zákona o daních z příjmů zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví, tzv. Exit Tax – zdanění při odchodu. Při jakých přeshraničních operacích je třeba s tímto zdaněním počítat?

Směrnice Rady (EU) 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu, uložila členským státům, aby do svých vnitrostátních právních řádů zakotvily některá pravidla, jejichž cílem je zamezit erozi základu daně v rámci vnitřního trhu a přesouvání zisku mimo členské státy, ve kterých byl dosažen. Jedním z takových opatření je právě Exit Tax. Na základě této směrnice bylo do zákona o daních z příjmů vloženo nové ustanovení § 23g upravující zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví.

Smyslem této úpravy je zamezit obcházení daňové povinnosti v České republice prostřednictvím přesunů majetku do států s nižší daňovou zátěží. Nově tedy budou vymezené případy, kdy se přemístí majetek bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí a v důsledku toho ztratí Česká republika právo zdanit příjem z budoucího prodeje tohoto majetku, podléhat tzv. Exit Tax. Znamená to, že pro účely daní z příjmů se považuje tato operace za úplatný převod takového majetku sobě samému za cenu, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek.

Mezi dotčené operace patří za uplatnění dalších podmínek přesuny aktiv z ústředí v ČR do stálé provozovny v zahraničí, či ze stálé provozovny v ČR do zahraničí nebo přesun daňového rezidentství do zahraničí. Důvodová zpráva k této novele dodává, že přeměny korporací či vklady do obchodních korporací, při kterých dochází ke změně vlastnictví, by Exit Tax podléhat neměly.

Za majetek nebo aktiva, které budou podléhat režimu vymezenému v § 23g, se dle důvodové zprávy považují prostředky, které využívá podnik ke své činnosti, novému režimu bude tudíž podléhat přemístění jakéhokoliv majetku, a to dlouhodobého i oběžného.

Znění ustanovení § 23g vyvolává řadu nejasností při praktické aplikaci. Lze tedy důrazně doporučit, aby se v případě plánované přeshraniční restrukturalizace nebo jiné operace provedla už v rané fázi důkladná analýza příslušných daňových aspektů.

Sdílet článek