Zpět na výpis

GFŘ rozšířilo okruh zboží, při jehož darování lze odvádět DPH z minimální hodnoty

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo dlouho očekávanou Informaci k uplatnění DPH při bezúplatném dodání zboží. Nově bude možné darovat za daňově výhodnějších podmínek nejen potraviny, ale i nepotravinářské zboží s datem minimální použitelnosti či podléhající rychlé zkáze. GFŘ navíc připouští také darování dobročinným institucím nebo přímo potřebným osobám.

Informace z 1. srpna 2023 ruší Informaci GFŘ z roku 2014, která se aplikovala pouze při darování potravin do potravinových bank.

Pokud plátce u darovaného zboží oprávněně uplatnil nárok na odpočet DPH (tj. při pořízení ještě netušil, že toto zboží později daruje), pak musí odvést DPH na výstupu. Toto neplatí u vzorků nebo dárků malé hodnoty využitých k ekonomické činnosti. Dárce tedy stojí před otázkou, jak stanovit základ daně pro odvod DPH.

Informace rozlišuje několik možností stanovení základu daně, a to podle způsobu pořízení daného zboží. Pokud dárce zboží:

  • původně nakoupil, pak je základem daně primárně aktuální zbytková hodnota zboží ke dni darování (tedy pořizovací cena zboží u dárce, případně zvýšená o náklady na přeměnu/zvelebení/modernizaci daného zboží a snížená o hodnotu fyzického a morálního opotřebení ke dni darování). Za určitých okolností je však možné vyjít také z reálné tržní ceny zohledňující stav daného zboží k datu darování.
  • získal jinak než koupí (například daruje vlastní výrobek), pak je základem daně primárně cena obdobného zboží (tržní cena) ke dni darování. Pokud je však dané zboží svým způsobem jedinečné a na trhu sehnat nejde (tj. není možné určit jeho tržní cenu), pak je základem daně výše celkových nákladů na pořízení zboží dárcem ke dni darování včetně případného zohlednění nákladů na přeměnu/zvelebení či modernizaci.

Při stanovení základu daně by tak měl dárce přihlížet i k tomu, o jaký druh zboží se jedná, jaký je jeho stav v okamžiku darování a zohlednit i situaci na trhu s tímto zbožím či fázi jeho prodejního procesu. Informace umožňuje použít ve specifických situacích základ daně v minimální či téměř nulové hodnotě. Nepřekvapivě se jedná o darované potraviny, které jsou již zcela neprodejné anebo prodejné pouze obtížně (např. s blížícím se datem spotřeby / minimální trvanlivosti, s nevyhovujícím či poškozeným obalem, neprodejné hotové jídlo z důvodu ukončení provozní doby apod.). Nicméně nově GFŘ připouští také nepotravinářské zboží s datem minimální použitelnosti či podléhající rychlé zkáze – kosmetiku, drogistické a farmaceutické zboží, krmivo pro zvířata, výrobky stavební chemie nebo květiny.

Základ daně blížící se nule naopak dárce nemůže použít, pokud daruje aktuálně běžně obchodovatelné zboží (notebook, mobilní telefon, kancelářský materiál apod.), a to i když má bohulibý úmysl. V těchto případech bude i nadále základ daně roven tržní ceně.

Dárci by zároveň neměli zapomínat, že musí být schopni prokázat, jak ke stanovenému základu daně dospěli. Tedy nejen připravená argumentace, ale i (foto)dokumentace stavu darovaného zboží je tak nutností. A pokud dárce už při nákupu zboží ví, že toto konkrétní zboží daruje, pak nemůže uplatnit nárok na odpočet DPH a tím pádem nemusí řešit ani DPH na výstupu.