Zpět na výpis

GFŘ upřesnilo, jak postupovat při prominutí DPH u elektřiny a plynu

Podle Generálního finančního ředitelství platí prominutí DPH u elektřiny určené k jakémukoliv účelu. U plynu se prominutí uplatní jak u dodávek distribuční soustavou, tak u cisteren a tlakových lahví. Generální ředitelství také upřesnilo vypořádávání DPH u záloh.

Prominutí DPH se vztahuje na dodání elektrické energie bez ohledu na účel použití a na dodání plynu určeného pro pohon motorů nebo výrobu tepla. Nezáleží přitom, jakým způsobem se plyn zákazníkovi dodává. DPH se promine jak u plynu z distribuční soustavy, tak i u toho v cisternách nebo tlakových lahvích. 

DPH u těchto dodání se promíjí, pokud den vzniku povinnosti přiznat daň spadá do období mezi 1. listopadem a 31. prosincem 2021. Povinnost přiznat daň vzniká buď uskutečněním zdanitelného plnění (DUZP – nejčastěji den odečtu z měřícího zařízení či den zjištění skutečné spotřeby) nebo přijetím zálohy. Pokud tedy dojde v listopadu nebo prosinci 2021 k uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP – nejčastěji den odečtu z měřícího zařízení či den zjištění skutečné spotřeby), nebo k přijetí zálohy, vztahuje se na tato plnění prominutí DPH a plátce DPH vystaví daňový doklad bez DPH.  

GFŘ se dále v souvislosti s prominutím DPH vyjadřuje k vypořádání záloh. Pokud vyúčtování proběhne ve vazbě na listopadové či prosincové DUZP (zejména odečet z měřícího zařízení uskutečněný v těchto měsících) a jeho výsledkem bude nedoplatek, uplatní se na něj prominutí DPH, i přestože spotřeba souvisí s předcházejícím obdobím. Pokud se odběrateli vyúčtuje přeplatek, uplatní se v souladu s pravidly zákona o DPH sazba daně platná v době přijetí zálohy. Při vyúčtování záloh přijatých v listopadu nebo prosinci 2021 se tedy DPH neuplatní. Informace obsahuje také několik ilustrativních příkladů ohledně vypořádání záloh. 

Dodávky elektřiny nebo plynu, které splní podmínky pro prominutí DPH, se vykážou v přiznání k DPH na řádku 26. Při aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti vykáže příjemce plnění rovněž na řádku 26, poskytovatel jej vykáže standardně na řádku 25.