Zpět na výpis

GFŘ vydalo doplňující informace k oznamovací povinnosti podle DAC 6

Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo seznam otázek a odpovědí k nové oznamovací povinnosti týkající se přeshraničních uspořádání (oznámení podle DAC 6).

GFŘ uvádí, že oznámení je nutné učinit prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na stránkách Finanční správy, případně prostřednictvím aplikací třetích stran (soubor musí splňovat veškeré náležitosti a mít strukturu XML). Příslušným úřadem pro přijetí oznámení je Specializovaný finanční úřad a formulář je možné vyplnit jak v českém, tak i v anglickém jazyce. V případě, že jsou údaje vyplněné anglicky, správce daně si může dodatečně vyžádat překlad některých uvedených informací. 

Oznámení o přeshraničním uspořádání nemusí povinná osoba podávat, pokud už podala oznámení se stejným obsahem v jiném členském státě EU, nebo pokud ve vztahu k tomuto uspořádání podala jiná povinná osoba v některém z členských států EU oznámení se shodným obsahem. V tomto případě GFŘ doporučuje uschovat identifikační čísla, která příslušný úřad daňové správy vygeneroval – tzv. A-ID (identifikační číslo uspořádání) a tzv. D-ID (identifikační číslo podání). Tato identifikační čísla mohou sloužit jako důkaz, že oznamovací povinnost byla splněna.  

V situaci, kdy zprostředkovatel informoval uživatele, že uplatnil profesní mlčenlivost, je postup uživatele závislý na dalších faktorech, zejména na typu uspořádání a existenci dalších zprostředkovatelů. V případě, že má uspořádání více zprostředkovatelů, lze vycházet z toho, že uživatel se stává povinnou osobou až jako poslední. V řadě případů bude důležitá i domluva mezi zúčastněnými stranami daného uspořádání. 

Podle GFŘ je potřeba oznámit každé uspořádání, u něhož dojde zároveň k souběhu těchto dvou skutečností: 

  • existence osoby, která takové uspořádání navrhuje (zprostředkovatel, daňový poplatník, jeho zaměstnanec apod.); a 
  • existence návrhu, jehož záměrem je poskytnout daňovému poplatníkovi daňovou výhodu. 

Existence daňové výhody je podle GFŘ podmínka, která má platit vždy, nejen v souvislosti s naplněním charakteristických znaků spojených s testem hlavního přínosu. Pokud výše uvedený souběh nenastane, nejedná se podle GFŘ o uspořádání, na něž by se vztahovala oznamovací povinnost. Ze znění zákona a evropské směrnice nicméně tato interpretace nevyplývá, proto bychom případné neoznámení uspořádání pouze z důvodu neexistence daňové výhody nedoporučovali. 

Co se týče výkladu jednotlivých charakteristických znaků, materiál objasňuje, že test hlavního přínosu spočívá ve zkoumání, zda existuje příčinná souvislost mezi charakteristickým znakem uspořádání (tedy určitou vlastností či rysem uspořádání) a daňovou výhodou, kterou lze očekávat, pokud bude uspořádání použito. Uspořádání splní test hlavního přínosu, pokud jedním z hlavních přínosů, které může jeho uživatel s ohledem na všechny relevantní skutečnosti a okolnosti přiměřeně očekávat, je získání daňové výhody. 

Materiál se vyjadřuje i ke dvěma konkrétním specifickým charakteristickým znakům. V případě individuálních závazných posouzení převodních cen by se nemělo jednat o naplnění charakteristického znaku využití jednostranných pravidel bezpečného přístavu (čl. E odst. 1), jelikož Česká republika při vydávání závazných posouzení postupuje v souladu s mezinárodně přijatými standardy. Toto podle GFŘ platí i pro aplikaci pokynu GFŘ D-10 ke službám s nízkou přidanou hodnotou poskytovaným mezi spojenými osobami.  

Co se týče osvobozené výplaty dividend (ať už z titulu směrnice EU o mateřských a dceřiných společnostech nebo na základě českých právních předpisů), GFŘ podřazuje situaci pod charakteristický znak vyvedení příjmu, kde se využívá výhody úplného osvobození (čl. C odst. 1 písm. c) s tím, že je nutné posuzovat, zda byl splněn test hlavního přínosu či nikoli. Tento charakteristický znak by se ale měl podle našeho názoru vztahovat pouze na odpočitatelné přeshraniční platby. Na osvobozené výplaty podílů na zisku se spíše vztahuje charakteristický znak vícenásobného osvobození od dvojího zdanění, který je naplněn samostatně, aniž by byl splněn test hlavního přínosu.  

První lhůtou pro oznámení historických uspořádání je 30. leden 2021. Je to lhůta pro podání oznámení o přeshraničních uspořádáních, jejichž první krok byl implementován mezi 1. červencem 2020 a 31. prosincem 2020 a o uspořádáních, která byla zpřístupněna pro zavedení nebo připravena k zavedení v období mezi 28. srpnem 2020 a 31. prosincem 2020 bez ohledu na to, kdy dojde k jejich implementaci.  

Uspořádání, kde byl první krok vedoucí k implementaci učiněn mezi 25. červnem 2018 a 30. červnem 2020, musí být oznámena do 28. února 2021.