Zpět na výpis

GFŘ vydalo Informaci k problematice ATAD

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo Informaci k opatřením vyplývajícím z implementace tzv. směrnice ATAD proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Informace objasňuje vybrané praktické otázky v souvislosti s omezením uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, s tzv. exit tax, se zdaněním ovládaných zahraničních společností a s hybridními nesoulady.

Níže shrnujeme vybrané odpovědi ke dvěma oblastem z citované Informace. Zbylým oblastem se budeme věnovat v příštím čísle Daňovek. 

Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů 

Podle zveřejněné metodiky se do výpůjčních výdajů zahrnují pouze kurzové rozdíly související se závazkem vzniklým z titulu vybraných výpůjčních výdajů uvedených v zákoně, tedy typicky kurzové rozdíly vztahující se ke smluvním úrokům. Kurzové rozdíly vznikající z titulu jistiny se ve výpůjčních výdajích nezohledňují. Stane-li se úrok součástí jistiny, potom se související kurzové rozdíly od okamžiku zahrnutí do jistiny už do výpůjčních výdajů nepromítnou. 

Dále Informace GFŘ objasňuje, které deriváty se považují za výpůjční výdaje, kdy má úrok obsažený v úplatě za finanční leasing charakter výpůjčního výdaje nebo jak postupovat při posuzování, zda tzv. kapitalizované úroky představují výpůjční výdaje.  

GFŘ dále znovu upozorňuje, že částky, o které byl zvýšen výsledek hospodaření v daném zdaňovacím období v důsledku omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, je sice za určitých podmínek možné odečíst od výsledku hospodaření v následujících obdobích, tato možnost ovšem nepřechází na právního nástupce v případě přeměn. 

Zdanění při přemístění majetku beze změny vlastnictví 

Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví (neboli exit tax) cílí na obcházení daňové povinnosti prostřednictvím přesunů majetků do států s nižší daňovou zátěží. Přemístění majetku bez změny vlastnictví je bráno jako prodej majetku sobě samému za cenu, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích.  

Pro aplikaci exit tax je nutné nejprve ověřit, zda došlo k přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí či nikoliv a zda Česká republika ztrácí právo na zdanění plynoucí z následného nakládání s tímto majetkem. 

Dle Informace GFŘ se exit tax vztahuje na veškerý majetek poplatníka, tedy mimo jiné i na zásoby a na položky majetku evidované na podrozvahových účtech.   

Při přeměnách bude záležet na tom, zda budou spojené se změnou vlastnictví či nikoliv. Pokud ke změně vlastnictví přemisťovaného majetku dojde, nebude se ustanovení zákona ohledně exit tax aplikovat. V případě vkladu dochází ke změně vlastnictví přemisťovaného majetku vždy.  

Popsaná metodika má významný praktický dopad u mnoha společností, navíc většina poplatníků bude posuzovat tato nová pravidla poprvé. Proto doporučujeme dané problematice věnovat pozornost a důsledně vést potřebnou evidenci, ze které bude možné při přípravě daňového přiznání vycházet a která nemusí být v takto detailní podobě standardní součástí účetnictví.