Zpět na výpis

GFŘ zveřejnilo otázky a odpovědi k DAC7

Metodický dokument formou otázek a odpovědí shrnuje povinnosti provozovatelů digitálních platforem, které jim vyplývají z nové oznamovací povinnosti vztahující se k prodejcům a prodejům uskutečněným prostřednictvím těchto platforem.

Vymezení platforem, provozovatelů a jejich povinností

Platformou se pro účely DAC 7 rozumí software, který umožňuje spojení prodejce s jiným uživatelem (zpravidla konečným zákazníkem) za účelem provádění oznamované činnosti pro tohoto uživatele. Zejména jde o internetové stránky a mobilní aplikace. Za platformu však nelze považovat software určený například pouze pro zpracování platby nebo pro propagaci určité činnosti (např. formou tzv. nástěnky s uvedením přímého kontaktu na prodejce), kde ke spojení prodejce a uživatele dochází přímo, a nikoliv prostřednictvím platformy.  

Vlastní oznamovací povinnost mají provozovatelé platforem. Těmi jsou osoby uzavírající smlouvy o zpřístupnění alespoň části platformy. Provozovatelé jsou povinni oznamovat informace o prodejcích a jejich prodejích uskutečněných prostřednictvím jejich platformy, přičemž zákon určité typy provozovatelů a prodejců z povinnosti oznamování vylučuje. První oznámení se podává za rok 2023, a to do 31. ledna 2024. 


Oznamované činnosti:

  • poskytnutí nemovité věci, například na základě nájmu, pachtu nebo ubytování (jedná se např. o obytné nemovité věci, nemovité věci určené k podnikání, parkovací místa, byty apod.),
  • poskytnutí dopravního prostředku, tj. využití dopravního prostředku bez řidiče (např. automobily, motocykly apod.),
  • osobní služba, poskytnutá fyzickou osobou na žádost uživatele platformy, a to jak on-line, tak jiným způsobem,
  • prodej zboží, tedy movité či nemovité věci nebo zvířete. 
     

Usazení a neusazení provozovatelé platforem

Oznamovací povinnosti v ČR podléhají především tzv. usazení provozovatelé platformy, tedy ti, co jsou daňovými rezidenty nebo zde mají stálou provozovnu. Provozovatel platformy, který se stal českým oznamujícím provozovatelem platformy nejpozději do 17. března 2023, podá ohlášení do 3. dubna 2023. 
Neusazeným provozovatelem platformy je takový, který přeshraničně usnadňuje v ČR oznamovanou činnost, a přitom není usazen ani registrován v jiném členském státě EU. Registrační povinnost v ČR mu vzniká dnem, ve kterém zahájí činnost jako oznamující provozovatel platformy.
 


Autentizovaná zóna DAC7 / Aplikace DAC7

GFŘ připravilo prostředí na portálu MOJE daně, odkud může provozovatel platformy podat ohlášení, zaregistrovat se, podat oznámení a splnit ostatní povinnosti. Přístup do aplikace je automatický na základě Ohlášení českého oznamujícího provozovatele platformy nebo podání Žádosti o registraci neusazeného provozovatele platformy.
 


Praktické příklady

Příklady, kdy oznamovací povinnost na provozovatele platformy nedopadá:

  • Provoz e-shopu, který nabízí produkty koncovým spotřebitelům pouze jménem provozovatele e-shopu. Prodej vlastních výrobků jménem a na účet provozovatele e-shopu bez zapojení třetí osoby.
  • Stránky s inzercí umožňující pouze propagaci, např. formou nástěnky, a to bez poskytování dalších funkcí ze strany provozovatele platformy. Jedná se např. o pronájem nemovitosti nebo zařazení oznamované činnosti prodejce, kdy inzerce nabízí spojení s prodejcem pouze formou přímého kontaktu, tj. telefonního nebo e-mailového kontaktu přímo na prodejce.

 

Příklady, kdy oznamovací povinnost na provozovatele platformy dopadá:

  • Provozovatel platformy má na svých stránkách v nabídce zařazenu oznamovanou činnost prodejce včetně kontaktních údajů na uvedeného prodejce a také ceny za oznamovanou činnost, přičemž provozovatel platformy usnadňuje uzavření smlouvy prostřednictvím platformy, např. formou zadání objednávky. Oznamovací povinnost vzniká, i pokud protiplnění není vybráno prostřednictvím platformy a finální částka se liší ve srovnání s částkou uvedenou na stránkách provozovatele platformy. Tato skutečnost má vliv jen na rozsah oznamovaných informací. 
  • Provoz elektronického tržiště (tzv. Marketplace), kde prostřednictvím platformy vstupují do smluvního vztahu prodejci a jejich zákazníci, a to včetně tržišť provozovaných v rámci e-shopů.  

Otázky a odpovědi k DAC7. Novela zákona o mezinárodní spolupráci v oblasti daní 164/2013 Sb., která upravuje oznamovací povinnost provozovatelů platforem, byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 373/2022.