Holding: Vede zmařená investice a změna ve využití vstupů k opravám v odpočtu DPH?

Na začátku listopadu rozhodoval Soudní dvůr Evropské unie v případu portugalské holdingové společnosti, která zamýšlela akvizici jiné společnosti, ale transakce se nakonec neuskutečnila. Soud posuzoval, zda zůstává zachován nárok na odpočet DPH při nevydařené investici a zda změna ve skutečném využití vstupů ovlivní původně uplatněný odpočet DPH.

Jednalo se o případ portugalské holdingové společnosti Sonaecom SGPS SA (C42/19), která plánovala nabýt podíl v jiné společnosti – telekomunikačním operátorovi. Za tímto účelem pořídila služby průzkumu trhu a dále bance uhradila provizi za přípravu a nastavení dluhopisů. Finance z dluhopisů měla holdingová společnost v úmyslu použít právě na nákup předmětného podílu. Pro pořizovanou společnost měla poskytovat zdanitelné služby v oblasti řízení, proto byl u daných vstupů uplatněn odpočet DPH v plné výši.   

K chystané akvizici nakonec nedošlo. Předmětem sporu tedy bylo, zda zůstává zachován nárok na už uplatněný odpočet DPH, a to i v případě, kdy finance z dluhopisů byly použity jako půjčka mateřské společnosti.     

Soud připomněl základní principy DPH u holdingových společností. Konkrétně skutečnost, že společnost, jejímž jediným cílem je nabytí podílů v jiných společnostech, aniž se přímo nebo nepřímo podílí na jejich řízení a neposkytuje jim žádné služby, nemá pro účely DPH postavení osoby povinné k DPH. Následně tato společnost nemá nárok na odpočet DPH ze svých nákupů. Naopak společnost, která se podílí na řízení společností, ve kterých nabyla vlastnické podíly, představuje osobu povinnou k dani. Její nárok na odpočet DPH na vstupu se řídí charakterem poskytovaných služeb. Jestliže se bude jednat o poskytování služeb, které podléhají DPH na výstupu, resp. obecně o plnění, při jejichž poskytování je zachován nárok na odpočet související DPH na vstupu, přísluší společnosti nárok na odpočet DPH u přímo souvisejících vstupů v plné výši.   

Soud dále konstatoval, že smíšenou holdingovou společností je taková společnost, která nejen vlastní podíly ve společnostech, ale některým z těchto společností poskytuje služby za úplatu podléhající DPH. Taková společnost je osobou povinnou k dani, která má nárok na odpočet DPH u nepřímo souvisejících nákladů v poměrné výši.  

Soud dále rozvádí, že k hospodářské činnosti musí být přiřazeny i přípravné činnosti a že každou osobu, která zamýšlí provozovat samostatně hospodářskou činnost, je nutno považovat za osobu povinnou k dani. Jednou vzniklý nárok na odpočet je zachován, i když k zamýšlené hospodářské činnosti nakonec z objektivních důvodů nedojde.  

Jestliže jsou z důvodu zmařené investice už nakoupené vstupy využity jinak, je pro účely DPH nutno zohlednit skutečné využití těchto vstupů. To znamená, že je třeba posoudit, zda se jedná o takové konečné využití vstupů, které zakládá nárok na odpočet DPH  

Soud v daném případě uzavřel, že společnost, jejíž zásahy do řízení jejích dceřiných společností jsou opakované, je oprávněna odečíst DPH na vstupu z pořízení předmětných služeb týkajících se průzkumu trhu i v případě, že k nabytí podílů ve společnosti nakonec nedošlo. Zároveň však předmětná společnost nemá nárok na odpočet DPH na vstupu z provize zaplacené úvěrové instituci v souvislosti s výše uvedenými dluhopisy v případě, že kapitál získaný prostřednictvím těchto dluhopisů byl v plné výši vyplacen jako půjčka mateřské společnosti a tato transakce tak představuje osvobozené plnění bez nároku na odpočet. 

Sdílet článek