Zpět na výpis

Hromadné žaloby nově i v Česku

Hojně sledovaný inovativní zákon o hromadných žalobách nabyl účinnosti 1. července 2024. Nově tak skupiny osob budou moci spojit své nároky založené na stejném či podobném základě do jedné žaloby a ušetřit tak na nákladech soudního řízení.

Zákon o hromadném občanském řízení soudním vychází z evropské směrnice, která vyžaduje zavedení účinného a účelného procesního mechanismu pro zástupné (hromadné) žaloby s cílem ochrany kolektivních zájmů spotřebitelů (a drobných podnikatelů), posílení jejich postavení vůči podnikatelům a snížení nákladů na soudní řízení. Shrnutí základních prvků uvádíme zde:

 • Co je hromadné řízení? Soudní řízení, ve kterém se projednává a rozhoduje spor týkající se práv nebo oprávněných zájmů více osob, postup v tomto řízení a výkon rozhodnutí vydaného v tomto řízení.
   
 • Koho se zákon týká? Skupiny spotřebitelů. Za spotřebitele se podle zákona považují nejen nepodnikající fyzické osoby, ale i drobní podnikatelé s maximálně 10 zaměstnanci a ročním obratem do 50 milionů korun. 
   
 • Jak se stát jedním ze skupiny spotřebitelů? Zákon je vystavěn na modelu opt-in. Spotřebitelé se tedy se svým nárokem musí sami aktivně přihlásit. K přípustnosti žaloby je třeba skupina alespoň 10 spotřebitelů. 
   
 • O jaké nároky se jedná? Nároky, které mají stejný nebo podobný skutkový a právní základ do té míry, že je účelné, aby práva a oprávněné zájmy byly projednány a rozhodnuty v hromadném řízení. Typově charakter nároku není nijak omezen (např. požadovat peněžitou částku, opravu/výměnu zboží, slevu z ceny, zdržení se nezákonného jednání, určení, zda právní poměr existuje či nikoliv). Ani výše jednotlivého plnění není omezena. V hromadném řízení však půjde projednat a rozhodnout až spory o práva a oprávněné zájmy, které vznikly po 24. listopadu 2020. 
   
 • Kdo je oprávněn hromadnou žalobu podat? Jako žalobce v řízení vystupuje pouze nezisková organizace zapsaná u Ministerstva průmyslu a obchodu, která bude v řízení vystupovat za skupinu spotřebitelů (např. dTest nebo Sdružení českých spotřebitelů). Ta bude muset být v řízení zastoupena advokátem. 
   
 • Kolik bude zapojení do hromadného řízení stát? Zapojení do řízení je bezplatné. Zúčastnění spotřebitelé nenesou finanční rizika v případě neúspěchu hromadné žaloby. V případě úspěchu však bude žalobci (neziskové organizaci) náležet přiměřená odměna, kterou stanoví soud. Ta nesmí přesáhnout 16 % z přisouzeného plnění nebo 2,5 mil. Kč, pokud byla stanovena paušálně (zejm. u nepeněžitých plnění).
   
 • Jaký soud bude o hromadné žalobě rozhodovat? Příslušný je v prvním stupni vždy Městský soud v Praze. 
   
 • Jak bude řízení probíhat? Zjednodušeně lze průběh řízení shrnout následovně: (1) shromáždění skupiny alespoň 10 spotřebitelů s podobnými nároky, (2) podání hromadné žaloby prostřednictvím neziskové organizace jako žalobce u soudu, (3) soud posoudí přípustnost hromadné žaloby, (4) zahájení hromadného řízení, (5) přihlašování dalších spotřebitelů s jejich nároky do hromadného řízení ve stanovené lhůtě, (6) rozhodnutí soudu ve věci samé.
   
 • Kde najít aktuálně probíhající řízení? Zákon předpokládá zřízení rejstříku hromadných řízení, který však ještě není zpřístupněn.