Zpět na výpis

Implementace směrnice DAC 7 do české legislativy

Směrnice DAC 7 přináší novou oznamovací povinnost pro provozovatele platforem – softwarů umožňujících propojení prodejců a uživatelů. Ministerstvo financí připravilo implementační zákon, který je nyní v připomínkovém řízení. Nová oznamovací povinnost by měla platit od 1. ledna 2023. 

Směrnice DAC 7 přijatá Evropskou radou 22. března 2021 má být členskými státy implementována do 31. ledna 2022. Nová pravidla pak mají začít platit od 1. ledna 2023, pouze u článku 12a směrnice, který upravuje společné kontroly, je účinnost posunuta o jeden rok. Cílem směrnice je, aby byly zajištěny rovné podmínky pro všechny digitální platformy a zabránilo se nekalé soutěži.  

Nová oznamovací povinnost se bude vztahovat na platformy, které usnadňují provádění vybraných činností za úplatu. Jedná se o čtyři okruhy aktivit (oznamovaných činností): 

  • poskytnutí nemovité věci; 
  • poskytnutí dopravního prostředku; 
  • osobní služba; 
  • prodej zboží.  

K oznamovaným aktivitám v oblasti nemovitostí se řadí nejen nájem, ale také ubytování a další způsoby poskytnutí nemovitosti či její části. Osobní službou je míněna práce fyzické osoby založená na čase nebo úkolu, například poskytování přepravní služby řidičem. V tom se přepravní služba liší od poskytnutí dopravního prostředku. 

Pojem „platforma“ je definován jako software umožňující spojení prodejce s jiným uživatelem za účelem provádění oznamované činnosti pro tohoto uživatele. Provozovatelem platformy může být právnická osoba nebo jednotka bez právní osobnosti (avšak nikoliv osoba fyzická), která uzavírá s uživateli platforem (prodejci) smlouvy o zpřístupnění alespoň části platformy umožňující jejich spojení s uživateli oznamovaných činností. Pojem „prodejce“ je vymezen tak, že se jedná o uživatele platformy, který vykonává nebo hodlá vykonávat oznamovanou činnost. Některé platformy a prodejci jsou z povinnosti oznamování při splnění vybraných podmínek vyloučeni. 

V oznámení se budou uvádět vybrané informace o platformě a jejím provozovateli, o prodejci a realizovaných transakcích. Bude se podávat vždy do 31. ledna roku následujícího po roce, za který dochází k oznámení. První reporting za rok 2023 se bude podávat do 31. ledna 2024. 

Provozovatel bude oznámení za svoje aktivity v celé EU podávat v jednom vybraném státě EU. Získané informace budou sdíleny s příslušnými členskými státy. Finanční úřady napříč EU tak získají informace o transakcích realizovaných prostřednictvím digitálních platforem; takto by měly být identifikovány transakce, které by jinak možná nebyly v daňových přiznáních deklarovány. Přestože samotná povinnost podávat oznámení se dotkne jen provozovatelů platforem, nepřímo se oznamování bude týkat všech, kteří jsou na platformách ekonomicky aktivní. 

Dojde-li ze strany provozovatele platformy k porušení oznamovací povinnosti, může dle v současnosti navrhované úpravy čelit za každé porušení pokutě ve výši až 60 000 euro. Celková výše pokuty tak může dosáhnout dle počtu porušení i výrazně vyšších částek.