Zpět na výpis

Itálie: Užívání platformy za data je barter, základem pro DPH hodnota dat

Italská daňová správa doměřila DPH na výstupu platformě, na které se mohou uživatelé zdarma zaregistrovat a bezúplatně ji využívat. Dle správce daně se jedná o úplatné poskytování služeb, respektive barter výměnou za data uživatelů. Aby uživatelé mohli získat vstup a využití platformy zdarma, souhlasili dle všeobecných obchodních podmínek s komerčním využitím poskytnutých dat. Základem daně pro výpočet DPH by tedy podle správce daně měla být právě hodnota těchto dat.

Předmětná platforma poskytovala svým italským uživatelům registraci a využití zdarma za podmínky, že na ni převedli právo komerčně využívat jimi poskytnuté osobní údaje. Italská daňová správa zahájila s platformou řízení s cílem doměřit DPH na výstupu za zdaňovací období let 2015 až 2021. Dle jejího názoru se totiž nejednalo o poskytování přístupu zdarma, nýbrž výměnou za právo komerčně využívat data, tudíž o službu, která je předmětem DPH. Za předmětné sedmileté období se mělo jednat o DPH ve výši cca 870 milionů eur, kterou měla dle správce daně platforma deklarovat ve svých přiznáních a uhradit.   

Otázkou, jaký režim DPH se má při poskytování internetových služeb výměnou za údaje uživatelů použít, se zaobíral Evropský poradní výbor pro DPH. V rámci 111. schůze výboru (30. listopadu 2018) se členské státy Evropské unie jednomyslně shodly, že poskytování IT služeb uživatelům internetu výměnou za použití jejich osobních dat není zdanitelným plněním za podmínky, že tyto služby jsou nabízeny za stejných podmínek všem uživatelům internetu bez ohledu na množství a kvalitu poskytnutých osobních údajů. A to takovým způsobem, že nevznikne přímá vazba mezi IT službami a odměnou v podobě získaných dat.

Přestože je otázkou, nakolik přístup italské daňové správy odpovídá doporučením evropského Výboru pro DPH (která nejsou závazná), doporučujeme, nikoli jen platformám s uživateli v Itálii, proaktivně zrevidovat jejich všeobecné obchodní podmínky. Ohled je třeba brát zejména na výše zmíněné poskytování osobních údajů, kterým je bezúplatné využívání platformy často podmiňováno.