Zpět na výpis

Jak se změní daně z příjmů po novele 2019

Prvním dubnem nastala účinnost dlouho očekávaného daňového balíčku. Právnické osoby ovlivní zejména novinky v oblasti srážkové daně, výpůjčních nákladů a přeshraničních transakcí. V případě fyzických osob se nejzásadnější změny dotýkají výdajových paušálů a srážkové daně.

Daň z příjmů právnických osob

 • Platby do zahraničí podléhající srážkové dani mají plátci nově povinnost oznamovat, a to i v případě, že jsou od daně osvobozeni nebo dani nepodléhají na základě smluv o zamezení dvojího zdanění. Výjimkou jsou platby jednoho druhu jednomu příjemci, pokud za měsíc nepřekročí 100 tisíc Kč.  
 • Implementace směrnice EU proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) zavádí:
  • omezení uznatelnosti výpůjčních nákladů z transakcí se spojenými i nespojenými osobami při překročení limitu nadměrných výpůjčních nákladů. Tímto limitem je vyšší z částek: 30 % daňového zisku EBITDA (před úroky, zdaněním a odpisy), nebo 80 milionů Kč. Pravidla omezující uznatelnost výpůjčních nákladů z titulu nízké kapitalizace zůstávají zachována pro všechny poplatníky. Nové pravidlo se vztahuje i na finanční nástroje sjednané před 1. dubnem 2019.
  • tzv. pravidla CFC, tj. pravidla zdanění příjmů zahraničních společností ovládaných českou ovládající společností, pokud tyto zahraniční společnosti nevykonávají podstatnou hospodářskou činnost a pokud podléhají zdanění nižšímu, než je polovina daně, kterou by z dané činnosti hradila česká společnost.
  • zdanění při přemístění majetku beze změny vlastnictví (tzv. exit tax – např. při přesunu majetku českého daňového rezidenta do jeho zahraniční stálé provozovny, při změně daňového domicilu).
  • zdanění zisku nebo uplatnění ztráty plynoucí z majetkového cenného papíru dobrovolně zařazeného mezi cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu (IFRS 9) – přes úpravu základu daně poplatníka.
  • nový způsob zdanění výnosů z kmenových listů oceňovaných reálnou hodnotou. 
  • pravidla zamezující negativním daňovým dopadům v důsledku tzv. hybridních nesouladů – daňovému odpočtu ve více jurisdikcích najednou nebo daňovému odpočtu v té jurisdikci, v níž není zdaněn odpovídající příjem. 

Daň z příjmů fyzických osob

 • Podnikatelům se opětovně zvyšují limity příjmů pro uplatnění výdajových paušálů. Nové limity se uplatní již za zdaňovací období roku 2019. 
 • V důsledku zvýšení rozhodného příjmu pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění na částku 3 000 Kč měsíčně reaguje novela úpravou ustanovení u srážkové daně. Ta se uplatní z částky do 2 999 Kč měsíčně u poplatníků s nepodepsaným Prohlášením. Toto ustanovení se poprvé použije po 1. květnu 2019, tedy při zúčtování příjmů za květen 2019, tj. v červnu 2019.
 • U plateb do zahraničí platí totožná úprava oznamovací povinnosti jako u právnických osob.