Zpět na výpis

Jak v roce 2024 uplatňovat DPH u vybraného osobního automobilu?

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo v polovině ledna dvě informace týkající se praktického uplatňování novinek v DPH od roku 2024. V tomto článku se věnujeme Informaci k nároku na odpočet DPH u osobních vozidel s pořizovací cenou vyšší než 2 miliony Kč.

Novinky budeme podrobněji probírat i na naší škole DPH, ve které vás od 21. března provedeme systémem DPH.

U vybraných osobních automobilů (kategorie M1 s pořizovací cenou vyšší než 2 miliony Kč), které jsou součástí dlouhodobého majetku plátce, je nárok na odpočet DPH omezen hranicí 420 000 Kč. Pokud je plátce povinen uplatnit nárok na odpočet pouze v poměrné výši, krátí se limit příslušným koeficientem.

Vozidel, na která byla přijata záloha, jejíž výše odpovídá běžné praxi a která podléhala zdanění do konce roku 2023, se uvedené omezení netýká. Na taková vozidla se nebude vztahovat ani omezení odpočtu DPH v případě následného provedení technického zhodnocení (totéž platí pro technická zhodnocení u vybraných vozidel, která byla pořízena do konce roku 2023).

Obecně je ale u technického zhodnocení (při posouzení, zda má plátce nárok na odpočet DPH z nákladů na technické zhodnocení) potřeba zohlednit i původně uplatněný odpočet DPH (částky DPH se pro posouzení limitu sčítají).

Omezení nároku na odpočet se nevztahuje na pořízení vozidel, která nejsou součástí dlouhodobého majetku plátce (např. zásoby). Pokud následně k přeřazení vozidla do dlouhodobého majetku dojde, je plátce povinen nárok na odpočet snížit, a to v daňovém přiznání za období, ve kterém bylo vozidlo zařazeno do dlouhodobého majetku. Případný prodej vozidla, u kterého byl odpočet DPH omezen, nezakládá právo na úpravu odpočtu daně do výše nad stanovený limit.

Výjimku mají plátci, kteří pořídí vozidla za účelem jejich poskytnutí formou finančního leasingu. Vozidlo se totiž stává součástí dlouhodobého majetku zákazníka, na kterého se omezení již vztahuje. Omezení i na straně poskytovatele leasingu by tak vedlo k faktickému dvojímu zdanění (částek nad limit). Daná výjimka neplatí pro vozidla poskytovaná formou operativního leasingu.

Nárok na odpočet DPH uplatňovaný ve výši do limitu (na daňovém dokladu je ale uvedena daň vyšší) je v přiznání k DPH uváděn ve sloupci plný nárok (za předpokladu, že se neuplatní nárok krácený koeficientem). Základ daně bude v přiznání k DPH deklarován v plné výši (pořizovací cena vozidla). 

Informace uvádí i praktické příklady výše uvedených pravidel. Bohužel ovšem neřeší problematickou interpretaci zákona v případě tzv. předváděcích vozů, které prodejci automobilů často řadí mezi dlouhodobý hmotný majetek.