Jaké daňové novinky čekají zaměstnavatele a zaměstnance v roce 2021?

Největší změnou je bezesporu zrušení konceptu superhrubé mzdy a solidárního zvýšení daně a zavedení progresivního zdanění se dvěma sazbami – první 15% a druhou 23% pro příjmy přesahující stanovený limit. Další významnou novinkou je zvýšení daňové slevy na poplatníka a možnost poskytovat zaměstnancům příspěvek na stravování také v penězích, nikoliv pouze formou stravenek.

Změny účinné od 1. ledna 2021: 

 • Dani z příjmů u zaměstnanců podléhají nově pouze hrubé příjmy. Vedle 15% sazby je zavedena druhá sazba daně ve výši 23 %, které podléhají příjmy přesahující 48násobek průměrné mzdy. Přepočteno na roční příjem to znamená, že druhou sazbou budou zdaněny příjmy přesahující částku 1 701 168 Kč (měsíčně příjmy přesahující částku 141 764 Kč). Prvně tento postup zaměstnavatelé uplatní při zúčtování mzdy za leden 2021. 
 • V důsledku zrušení konceptu superhrubé mzdy bude hrubá výše odměny za výkon funkce člena orgánu právnické osoby – daňového nerezidenta zdaňována pouze 15% srážkovou daní hrubé částky bez ohledu na výši.  
 • Zaměstnancům, kteří byli doposud povinni podávat daňové přiznání pouze z důvodu, že jejich roční příjmy ze závislé činnosti podléhaly solidárnímu zvýšení daně, tato povinnost od zdaňovacího období roku 2021 odpadne. Tito zaměstnanci budou moci požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování standardně jako ostatní zaměstnanci. 
 • Zvyšuje se základní sleva na poplatníka, a to na částku 2 320 Kč měsíčně (ročně 27 840 Kč). 
 • Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění činí v roce 2021 1 701 168 Kč. Zdravotní pojištění je jako v minulosti odváděno ze všech příjmů zaměstnance bez aplikace maximálního vyměřovacího základu.    
 • Od 1. ledna 2021 byla také zvýšena minimální mzda z 14 600 Kč na 15 200 Kč. Toto zvýšení ovlivňuje následující limitní částky:  
  • Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění počítané z minimálního vyměřovacího základu, respektive minimální mzdy činí 2 052 Kč. 
  • Sleva na dani ve formě tzv. školkovného se zvýšila na 15 200 Kč za každé vyživované dítě.  
  • Nárok na výplatu daňového bonusu na dítě za rok 2021 vzniká po dosažení příjmů ze závislé činnosti a podnikání ve výši šestinásobku minimální mzdy, tj. 91 200 Kč ročně (7 600 Kč měsíčně). Navíc byla zrušena maximální výše daňového bonusu.  
 • Rozhodný příjem zaměstnanců pro účast na nemocenském pojištění se zvyšuje na částku 3 500 Kč měsíčně. Příjem z dohody o pracovní činnosti do tohoto limitu tak nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění a zároveň podléhá srážkové dani, podobně jako u dohod o provedení práce, kde limit 10 000 Kč pro uplatnění srážkové daně zůstává zachován, pokud zaměstnanec nepodepíše prohlášení poplatníka k dani u zaměstnavatele.  
 • Zaměstnavatelé mohou nově přispívat zaměstnancům na stravování kromě stravenek i formou peněžního příspěvku. Na straně zaměstnance se jedná o příjem osvobozený jak od daně, tak od zákonného pojistného, a to do hodnoty 70% stravného stanoveného zákoníkem práce při pracovní cestě trvající 5–12 hodin. Na straně zaměstnavatele je peněžitý příspěvek daňově uznatelným výdajem bez omezení.   
 • Limit pro plnění oznamovací povinnosti o osvobozených příjmech nebo o příjmech, o nichž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhají zdanění v České republice, se zvýšil na 300 000 Kč měsíčně na jednoho nerezidenta. Nově je plátce daně povinen podat oznámení o těchto nezdaňovaných příjmech pouze jednou ročně, a to do 31. ledna následujícího roku.  
Sdílet článek