Jaký režim DPH uplatnit u subparticipačních dohod?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se zabýval otázkou, zda se na subparticipační dohody, kdy věřitel z úvěrové smlouvy převede úvěrové riziko na třetí osobu, vztahuje osvobození od DPH z titulu poskytnutí, sjednání a správy úvěrů.

Při subparticipační dohodě poskytovatel úvěru převádí svá rizika z úvěrové smlouvy na třetí osobu, přičemž příslušná pohledávka ze zápůjčky zůstává v jeho bilanci. Subparticipant buď poskytne věřiteli z úvěrové smlouvy finanční prostředky, nebo sdílí pouze riziko a finanční prostředky mu poskytne až tehdy, když dojde k selhání dlužníka. Dlužník z úvěrové smlouvy není smluvní stranou subparticipační dohody. Pokud neplní závazky, subparticipant nemá nárok na vrácení finančních prostředků, které poskytl jeho věřiteli. 

SDEU ve věci C‑250/21 posuzoval režim DPH u subparticipace, kterou si banka zajištovala krytí rizika z úvěrové smlouvy. Když poskytla úvěr dlužníkovi, uzavřela zároveň s investičním fondem subparticipační smlouvu. Dle ní fond poskytl bance finanční prostředky odpovídající části poskytnutého úvěru a banka se zavázala převádět fondu inkasované splátky úvěrové pohledávky, které jí po dobu trvání úvěrové smlouvy splácel dlužník. Předmětem sporu z pohledu DPH byla úplata obdržená investičním fondem (rozdíl mezi částkou vyplacenou bance při sjednání subparticipační smlouvy a částkou převedených úvěrových splátek). Otázkou bylo, zda tato služba spadá pod „poskytování a sjednání úvěru“ a může být od DPH osvobozena. Podle generální advokátky tato služba není poskytováním úvěru, nicméně osvobození od DPH nevyloučila. Naopak naznačila, že plnění je možné osvobodit dle čl. 135 písm. f) směrnice o DPH. 

SDEU potvrdil, že se o poskytování úvěru jedná. Podle něj poskytnutí úvěru spočívá zejména v poskytnutí kapitálu za odměnu, což je u subparticipační dohody splněno. Subparticipant zároveň nese úvěrové riziko. Pro kvalifikaci subparticipační dohody není důležité, že úvěrové riziko může vyplývat z toho, že neplní dlužník z úvěrové smlouvy, nebo z platební neschopnosti poskytovatele úvěru. Vliv nemá ani skutečnost, že subparticipant není oprávněn podat žalobu proti věřiteli z úvěrové smlouvy, když dlužník neplní své závazky. SDEU tedy potvrdil, že subparticipace je plněním osvobozeným od DPH

 

Sdílet článek