Kam směřuje zdanění podniků v EU

Evropská komise vydala sdělení ke zdanění podniků pro 21. století. Shrnuje v něm současné aktivity a plány reagující na diskusi na úrovni OECD ohledně změn mezinárodních daňových pravidel a zavedení minimálního zdanění. Zároveň v pěti bodech představuje i vlastní daňovou agendu, jejímž cílem je především pokračovat v boji proti přesouvání zisků a pomoci s obnovou hospodářství. Chce také připravit podmínky pro změnu daňového mixu členských zemí EU, kde polovinu tvoří zdanění práce, a získat přímé zdroje do evropského rozpočtu.

Stávající iniciativy

Evropská komise pokračuje v přípravě novelizace energetické směrnice, v revizi stávajícího systému EU pro obchodování s emisemi a také v přípravě nové uhlíkové daně (poslední dva návrhy mají přinášet EU vlastní zdroje). Návrhy předpisů by měly být zveřejněny v červenci tohoto roku.  

Připravovaný návrh nového digitálního odvodu by měl být nezávislý na výsledcích jednání na úrovni OECD a také slučitelný se závazky plynoucími z mezinárodních obchodních dohod. Cílem je, aby digitální odvod generoval další nový zdroj příjmů EU. Původní návrhy směrnic o dani z digitálních služeb a digitální přítomnosti Komise stáhne.  

Minimální daň  

Legislativní návrh minimálního zdanění nadnárodních společností obsažený v tzv. Pilíři 2 OECD bude předložen v průběhu roku 2022 ve formě nové směrnice. Závěry z jednání OECD ovlivní i dosavadní pravidla obsažená ve směrnici ATAD, a to především v oblasti zdanění kontrolovaných společností (CFC). Bude též novelizována směrnice o zdanění úroků a licenčních poplatků, kdy osvobození od srážkových daní nebude přiznáno, jestliže v zemi příjemce nedojde ke zdanění.  

Sdělení zároveň naznačuje, že Pilíř 2 reformy mezinárodního zdanění umožňující zdanit zisky bez ohledu na fyzickou přítomnost v dané zemi se bude používat pro všechny nadnárodní společnosti od určité velikosti bez ohledu na obor podnikání. Dohoda na úrovni OECD by potom měla být do evropského práva přenesena také formou směrnice.  

Společnosti bez skutečné hospodářské aktivity

Legislativní návrh, který má za cíl zabránit umělému využívání společností bez skutečné ekonomické aktivity a využívání umělých uspořádání by měl být předložen v průběhu druhého čtvrtletí 2022. Komise už zahájila veřejnou konzultaci k tomuto záměru.   

Zpětný přenos daňových ztrát

V den vydání sdělení Komise vydala i právně nezávazné doporučení členským státům, aby umožnily zpětné uplatnění daňových ztrát vzniklých ve zdaňovacích obdobích 2020 a 2021, a to oproti daňovému základu zdaňovacího období 2019, případně 2018 a 2017, pokud v žádném z těchto období nebyla vykázána daňová ztráta. Doporučení stanoví limit přenosu ve výši tři miliony eur za jedno zdaňovací období.  

Daňové zvýhodnění společností financovaných kapitálem

Komise předloží v prvním čtvrtletí roku 2022 návrh směrnice, která by měla zavést zvláštní odpočet zohledňující financování vlastními zdroji. Tím chce z hlediska daňového zacházení postavit na roveň financování dluhové a financování kapitálem. 

Jednotný soubor pravidel pro zdanění příjmů 

Komise navrhne nový rámec pro zdanění příjmů pro nadnárodní podniky v Evropě založený na klíčových prvcích společného základu daně, který bude následně rozdělen mezi jednotlivé členské státy pomocí vzorce. Tento přístup by znamenal, že v budoucnu nebudou třeba současná pravidla převodních cen. Legislativní návrh, který nahradí stávající návrhy směrnic o společném základu daně, by měl být zveřejněn v průběhu roku 2023.  

 

Sdílet článek