Kdy vzniká nárok na odpočet DPH při poskytnutí pojišťovacích služeb u vývozu?

V příspěvku na Koordinačním výboru Generálního finančního ředitelství a Komory daňových poradců (KOOV) se řešilo uplatnění nároku na odpočet DPH u pojištění, které je poskytnuto v souvislosti s vývozem zboží do třetí země. KOOV představuje několik situací, které v praxi mohou nastat, a nastiňuje jejich řešení.

Služby pojištění jsou obecně osvobozeny od DPH bez nároku na odpočet. Nicméně v případě pojišťovacích a některých finančních služeb lze nárok na odpočet uplatnit, pokud se místo jejich plnění nachází ve třetí zemi nebo jsou tato plnění přímo spojena s vývozem zboží. Příspěvek předložený na KOOV se zabývá situacemi, kdy zákon o DPH umožňuje uplatnit nárok na odpočet v situacích, kdy jsou pojišťovací služby přímo spojeny s vývozem zboží do třetí země. 

Pojištění, které je poskytnuto pojišťovnou českému výrobci (např. proti nezaplacení zboží příjemcem nebo proti riziku ztráty či zničení zboží), který je zároveň vývozcem zboží do třetí země, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet. Jinými slovy pojišťovna uplatní nárok na odpočet u přijatých zdanitelných plnění souvisejících s poskytnutým pojištěním, pokud toto pojištění poskytuje přímo vývozci zboží. 

Pokud by pojišťovna likvidovala pojistnou událost, a to přímo u českého vývozce zboží, je toto plnění také osvobozeno od DPH s nárokem na odpočet, pokud lze tuto likvidaci přímo přiřadit k pojištění vývozu zboží. Za těchto podmínek sdílí likvidace pojistné události stejný daňový režim jako pojištění samotné a pojišťovna je tedy oprávněna odečíst DPH z přijatého zdanitelného plnění, které použije pro likvidaci pojistné události. 

Naopak situace, ve kterých je pojištění poskytnuto jiné osobě než osobě vývozce, nelze nárok na odpočet obecně uplatnit. Zde se jedná zejména o případy, kdy pojištěným a pojistníkem je jiná osoba než vývozce (např. banka). 

Sdílet článek