Zpět na výpis

Kompenzační bonus pro podnikatele znovu zaveden

S ohledem na šíření viru SARS-COV-2 a nová omezující opatření, která mohou mít negativní vliv na provozování podnikání, schválila Poslanecká sněmovna ve zrychleném legislativním procesu zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022. Zákon ještě musí schválit Senát a podepsat prezident.

Podpora cílí na osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), fyzické osoby, které jsou společníky společností s ručením omezeným, a na osoby pracující pro tyto podnikatele na základě dohod konaných mimo pracovní poměr. Původně navrhované omezení nároku na kompenzační bonus pouze pro tzv. rodinné společnosti nebo malé společnosti s ručením omezeným, které jsou tvořeny nejvýše dvěma společníky, bylo z návrhu zákona vypuštěno jako diskriminační. Bonus je nyní určen společnostem, kde společníky tvoří pouze fyzické osoby a podíl těchto společníků není představován kmenovým listem. 

Bonus výše uvedené kategorie získají v případě, že u nich v důsledku krizových opatření dojde k významnému poklesu tržeb, nemožnosti vykonávat svou činnost kvůli péči o dítě (karanténa nebo nemoc covid) nebo u osob pracujících na základě dohod mimo pracovní poměr z důvodů na straně zaměstnavatele.  

Návrh zákona předpokládá dvě bonusová období, první od 22. listopadu 2021 do konce roku a druhé od 1. do 31. ledna 2022. Návrh počítá i s tím, že by vláda mohla do konce roku 2022 přidávat další měsíční bonusová období v závislosti na vývoji pandemie.  

Maximální výše kompenzačního bonusu činí 1 000 Kč denně pro OSVČ a společníky při splnění podmínky poklesu tržeb minimálně o 30 %. Propad tržeb bude sledován za kalendářní měsíc bonusového období, tedy za prosinec 2021 a leden 2022. Srovnávacím obdobím budou tři libovolné po sobě jdoucí kalendářní měsíce v rozhodném období od června do října 2021.  

Zákon upravuje specifická pravidla pro stanovení srovnávacího období v situacích, kdy podnikaní nebo založení společnosti s ručením omezením nastalo později než v první den srovnávacího období. V rámci specifických pravidel je myšleno i na sezónní podnikatele. 

Nárok na kompenzační bonus získají podnikatelé, kteří svou činnost mají jako hlavní zdroj příjmu a k 22. listopadu 2021 disponují aktivním živnostenským oprávněním. Bonus náleží i těm, kteří jej mají přerušené, nejdéle ale po dobu jednoho roku, což by se mělo dotýkat zejména sezónních podnikatelů. Nově zákon umožňuje také souběh kompenzačního bonusu s jinými vládními podporami. 

V případě nařízené karantény, izolace nemocensky pojištěného podnikatele OSVČ nebo společníka společnosti s ručením omezeným činí výše kompenzačního bonusu 500 Kč denně, bez nutnosti prokazovat splnění stanoveného poklesu tržeb. V případě pracovníků zaměstnaných na dohodu mimo pracovní poměr, kteří nemohli vykonávat práci, protože činnost jejich zaměstnavatele byla významně dotčena, je výše kompenzačního bonusu stanovena ve stejné výši.  

Návrh zákona vymezuje i další podmínky, které dotčená fyzická osoba musí splnit, aby jí byl kompenzační bonus vyplacen. Jsou obdobné jako u předchozích kompenzací.