Zpět na výpis

Konsolidační balíček I: Přehled zásadních daňových změn

V polovině května představila vládní koalice řadu změn, kterými plánuje zvýšit příjmy státního rozpočtu. Změny se dotknou většiny korporací, zaměstnanců i podnikatelů. Nová pravidla by měla platit od 1. ledna 2024. Přinášíme přehled klíčových návrhů vyplývajících z materiálu připraveného pro jednání vlády. Po schválení vládou, ke kterému došlo 28. června, změny projedná Poslanecká sněmovna.

Daň z příjmů právnických osob


Zvýšení sazby daně

Nejvýraznější změnou pro právnické osoby má být zvýšení standardní sazby daně z příjmů o dva procentní body z 19 % na 21 %. V důsledku této změny vláda očekává v roce 2025 meziroční přírůstek do státního rozpočtu ve výši 22 mld. Kč.


Omezení daňové uznatelnosti u vybraných nákladů

V oblasti uznatelnosti daňových nákladů koalice navrhuje:

  • zavedení limitu pro stanovení vstupní ceny osobních automobilů pro podnikatelské účely, a to ve výši 2 mil. Kč (odpisy ze vstupní ceny nad 2 mil. Kč by byly daňově neúčinné); v případě finančního leasingu se bude limitace aplikovat na nájemce v podobě omezení daňové uznatelnosti leasingových splátek, a to jak v úhrnu, tak i za jedno zdaňovací období;
  • zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do výše 500 Kč;
  • zrušení odpočtu úhrad na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání;
  • zrušení omezení uznatelnosti nákladů na vlastní stravování zaměstnanců a daňové neuznatelnosti u stravenek nad zákonný limit, zavedení mimořádných odpisů u automobilů na elektrický pohon pořízených v období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2028;
  • zrušení daňové neuznatelnosti výdajů na některé zaměstnanecké benefity poskytované formou nepeněžního plnění (například příspěvky na kulturní akce, zájezdy, sportovní akce aj.), u kterých novela zruší jejich osvobození na straně zaměstnanců;
  • zrušení daňové neuznatelnosti u nákladů převyšujících příjmy v zařízeních k uspokojování potřeb zaměstnanců a
  • zavedení mimořádných odpisů u automobilů na elektrický pohon pořízených v období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2028.

Daňová uznatelnost výdajů na výše uvedené benefity má být nově podmíněna uvedením práva na daný benefit v kolektivní či pracovní smlouvě nebo vnitřním předpisem zaměstnavatele. Novelou by přitom mělo být v zákoně explicitně uvedeno, že daňově uznatelné jsou i náklady na benefity poskytované rodinným příslušníkům zaměstnanců.    


Oznamování příjmů plynoucích do zahraničí 

Vláda navrhuje také změny v oblasti oznamování příjmů plynoucích do zahraničí. Novelou vláda ruší zavedený limit pro povinné oznamování a současně navrhuje zúžit oznamovací povinnost pouze na příjmy z licenčních poplatků a podílů na zisku. V praxi by tedy již nebylo nutné oznamovat například příjmy z poskytování služeb.


Daň z hazardu

Provozovatelům vybraných hazardních her se má navýšit druhá daňová sazba ze současných 23 % na 30 %.


Daň z nemovitých věcí

Koalice navrhuje zavedení tzv. státní části daně z nemovitých věcí, která by měla odpovídat výši současné daně před aplikací místního koeficientu. Daň by se tedy nově skládala z části, která bude příjmem státního rozpočtu (státní daň), a části, která bude nadále příjmem obecních rozpočtu (místní daň). Obcím zůstane pravomoc ovlivnit výběr své části daně aplikací koeficientu na místní daň. Koeficient bude volitelný ve výši 0,5-5 (aktuálně 1,1-5). V případech, kdy obec doposud neaplikovala a nadále nebude aplikovat místní koeficient, tak novela fakticky zdvojnásobí daňovou povinnost.

Vzhledem k tomu, že většina sazeb se od roku 2010 nezměnila, plánuje se také zavedení automatické valorizace daňové povinnosti aplikací inflačního koeficientu. Ten je pro rok 2024 navržen ve výši jedna a následně se bude odvíjet od vývoje indexu spotřebitelských cen. 

Tato opatření by měla přinést do státního rozpočtu zhruba 9 mld. Kč již v prvním roce účinnosti novely. Novela bude použitelná pro výpočet daně z nemovitých věcí na rok 2024, pokud novela nabude účinnosti do 1. ledna 2024 (daň z nemovitých věcí se vyměřuje na základě skutečností k prvnímu dni kalendářního roku).

Součástí novely je i komplexní úprava koeficientů, kterými mohou obce ovlivňovat výnos z této daně a celá řada dalších dílčích změn, například v oblasti vymezení jednotlivých nemovitých věci pro účely daně a rozahu i osvobození pozemků a staveb, které mohou významně ovlivnit daňovou povinnost.


Daň z přidané hodnoty

V rámci zjednodušení systému DPH je navrhována významná reforma sazeb této daně: sloučením dvou současných snížených sazeb DPH na jednu ve výši 12 % budeme mít nově „pouze“ dvě sazby DPH ve výši 12 % a 21 %. Tím by se měla snížit daňová zátěž u základního zboží, jako jsou potraviny, bydlení či zdravotnické výrobky, přičemž vláda očekává úspory pro občany v této oblasti ve výši 6,3 mld. Kč. 

Zároveň vláda navrhuje zcela osvobodit od DPH dodání knih, a to jak tištěných, tak elektronických. V této souvislosti bude nově možné požádat Generální finanční ředitelství o závazné posouzení pro potvrzení osvobození u konkrétního dodání knih a poskytnutí obdobných služeb. Časopisy a noviny mají zůstat ve snížené 12% sazbě DPH. 

Do základní sazby DPH by dle vlády měly být přesunuty činnosti, které jsou podle jejího názoru bez prokazatelného sociálního či zdravotního významu, například by se mělo jednat o ty, které byly do snížené sazby zařazeny z důvodu covidové pandemie nebo EET, jako kadeřnické služby, opravy obuvi, svoz, přepravu a skladování komunálního odpadu. 

Možnost odpočtu DPH u osobních automobilů bude omezena částkou 420 tis. Kč, což odpovídá základu daně 2 mil. Kč, a to nejen z titulu pořízení takového automobilu, ale také včetně následného technického zhodnocení. Tuto změnu bude Ministerstvo financí ještě konzultovat s Evropskou komisí. 


Spotřební daně

Vláda proklamuje heslo „zvyšujeme daně z neřestí” a v souladu s tímto přístupem navrhuje nárůst spotřebních daní z tabákových výrobků a lihu a daní z hazardních her. Dle odhadů toto navýšení přinese do státního rozpočtu přes 10 mld. Kč. 


Jaký bude další postup?

Po schválení vládou začne Poslanecká sněmovna podle předběžných informací příslušné novely projednávat v průběhu července. Vzhledem k veřejné diskusi lze očekávat, že v balíčku bude docházet k úpravám. Legislativní proces proto budeme i nadále sledovat. 

 

Pozn: Článek byl aktualizován 3. července 2023.