Zpět na výpis

Konsolidační balíček II: Daň z příjmu fyzických osob a odvody pojistného

Zásadní změny v oblasti daní a pojistného mají dopadnout nejenom na společnosti, ale také na zaměstnance a pracovníky. Chystá se zrušení či snížení úlev na dani z příjmů fyzických osob a rovněž úpravy v odvodech pojistného nebo zaměstnaneckých benefitů.

 

Rozšíření daňové progrese

Hranice pro uplatnění 23% sazby daně by se měla snížit z čtyřnásobku na trojnásobek průměrné měsíční mzdy. Při současné výši průměrné mzdy to znamená, že roční základ daně do výše 1 451 664 Kč bude zdaněn 15% sazbou daně a část základu daně převyšující tuto hodnotu bude podléhat sazbě ve výši 23 % (stávající roční hranice, od které se uplatňuje vyšší sazba daně, je 1 935 552 Kč).


U příjmů plynoucích na základě dohod o provedení práce se uplatnění srážkové daně dle § 6 odst. 4 ZDP nebude vázat na pevně stanovenou částku 10 000 Kč jako je tomu doposud, nýbrž na částku, která bude rozhodná pro účast zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce na nemocenském pojištění, tj. 25 % průměrné mzdy stanovené zákonem o nemocenském pojištění.

 

Rušení osvobození (nepeněžitých benefitů a některých dalších)

 • Zrušení osvobození nepeněžních benefitů poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci a/nebo jeho rodinným příslušníkům (jedná se např. o poskytnutí rekreace, zájezdu, možnost pořízení zboží a služeb od zdravotnického zařízení, příspěvku na kulturní a sportovní akce, příspěvku na tištěné knihy atd.), což by současně znamenalo, že tyto nepeněžní benefity by nově podléhaly zdanění stejně jako mzda, a tudíž by také podléhaly odvodům pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 
 • Zrušení osvobození u nadlimitních stravenek a zavedení stejného limitu pro osvobození jako u tzv. stravenkového paušálu. Dochází tedy ke sjednocení zdaňování příspěvků na stravování zaměstnanců tak, že osvobození se omezí u všech typů poskytovaného stravování na 70 % horní hranice stravného při pracovní cestě 5–12 hodin, což v současné době činí 107,10 Kč. Navíc je zavedena nová podmínka pro osvobození příspěvků na stravování zaměstnance, a to že přítomnost zaměstnance v práci během směny, resp. v rámci jednoho pracovního dne u zaměstnanců, kteří nemají stanovenou směnu (např. členové orgánů společnosti apod.), by trvala alespoň 3 hodiny.
 • Zrušení osvobození státního příspěvku na stavební spoření.
 • Zrušení samostatného osvobození kurzových zisků při směnách peněz, nově poplatníci budou moci na tyto kurzové zisky uplatnit osvobození do výše obecného limitu pro osvobození ostatních příjmů (souhrnně do 50 tis. Kč).  

 

Zrušení některých odpočtů a slev na dani

 • zrušení odpočtu příspěvku zaplaceného odborové organizaci;
 • zrušení odpočtu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání;
 • sleva na manžela/manželku by se měla nově uplatnit pouze u druhého z manželů žijícího s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti a pečujícího o dítě do tří let věku, pokud roční hrubý příjem druhého z manželů nepřesáhne částku 68 000 Kč. Návrh zákona výslovně vymezuje, jaké příjmy nebudou zahrnovány do výše uvedeného limitu příjmů;
 • sleva na dani pro studenta a
 • sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení, tzv. školkovné.

 
Omezení osvobození při prodeji cenných papírů a podílů 

Při splnění stanoveného časového testu při prodeji cenných papírů (tři roky) nebo podílů ve společnostech (pět let) bude od daně nově osvobozen příjem do výše 40 000 000 Kč na poplatníka a na zdaňovací období, a nikoliv celý příjem jako doposud. Zdanitelný příjem bude stanoven poměrně podle podílu úhrnu příjmu převyšujícího 40 000 000 Kč k celkovému osvobozenému úhrnu příjmů. Do nákladů bude možné poměrně uplatnit výdaje související s příjmem, který není od daně osvobozen, tj. nabývací cenu cenných papírů nebo podílů.

V případě cenných papírů a obchodních podílů nabytých do 31. prosince 2023 může poplatník místo poměrného uplatnění nabývací ceny akcie nebo podílu uplatnit poměrně jejich tržní hodnotu stanovenou k 31. prosinci 2023 podle zákona o oceňování majetku, a navíc i související výdaje (např. platby za obchodování na trhu apod.). Tímto postupem má být zajištěno, že dani z příjmů bude podléhat pouze nárůst hodnoty cenných papírů a podílů, ke kterému dojde od 1. ledna 2024, tj. po nabytí účinnosti novely. Tento postup použijí i poplatníci, kteří uskutečnili převod cenných papírů nebo podílů před 31. lednem 2024, ale příjem z prodeje jim plyne po tomto datu (např. tzv. prodej na splátky). Tito poplatníci budou mít možnost volby a do nákladů si budou moci uplatnit buď tržní hodnotu stanovenou k 31. prosince 2023 nebo tržní hodnotu stanovenou k okamžiku úplatného převodu cenných papírů a podílů. 


Obecný limit pro osvobození ostatních příjmů

Zavádí se obecný limit pro osvobození ostatních příjmů do výše 50 000 Kč ročně na poplatníka. Limit se uplatní pouze u stanovených druhů ostatních příjmů, např. u příjmů z příležitostných činností, darů nebo příjmů z tombol a hazardních her. Do výše uvedeného limitu bude možné např. osvobodit i kurzové zisky při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně, jejichž osvobození má být novelou zrušeno.

 

Snížení nepeněžitého příjmu u zaměstnaneckých vozidel

Výše měsíčního nepeněžitého příjmu zaměstnance při používání vozidla pro soukromé i služební účely bude činit u bezemisních vozidel 0,25 % z jejich pořizovací ceny.


Dary na Ukrajinu

Novela prodlužuje platnost opatření v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině zavedených zákonem č. 128/2022 Sb. i na zdaňovací období roku 2023. V platnosti tak zůstanou např. 30% limity na dary poskytované v souvislosti s ozbrojeným konfliktem i osvobozené přechodné ubytování poskytované zaměstnavatelem. Dle důvodové zprávy bude muset plátce daně již odvedené zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti vrátit poplatníkovi, a to formou opravy jednotlivých dotčených měsíců mzdové agendy dle § 38i zákona o dani z příjmů. Touto opravou tak dojde i ke vrácení pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, pokud bylo odvedeno. 


Změny v oblasti sociálního pojištění


Zaměstnanci: Znovuzavedení nemocenského pojištění

Ozdravný balíček znovu zavádí nemocenské pojištění hrazené zaměstnanci, a to ve výši 0,6 % z měsíčního vyměřovacího základu (hrubá mzda). V současné době hradí nemocenské pojištění pouze zaměstnavatel. Od ledna 2024 by se tak celkové odvody na sociální pojištění u zaměstnance zvýšily na 7,1 % (místo 6,5 %). 


Zaměstnanci: Změny v odvodech pojistného u dohod o provedení práce

Novela nově stanoví dva limity pro vznik účasti zaměstnanců, kteří pracují na základě dohody či více dohod o provedení práce, na nemocenském pojištění:

 • první limit bude stanoven pro veškeré dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25% průměrné mzdy (tj. v současné době cca 10 080 Kč);
 • druhý limit (vyšší) bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více dohod o provedení práce u několika zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy.

​Po překročení tohoto limitu již bude muset zaměstnavatel za osobu pracující na základě dohody o provedení práce odvést pojistné na sociální pojištění. Samotné limity by se měly týkat také odvodů pojistného na zdravotní pojištění, jelikož povinnost odvodů je vázána na účast na nemocenském pojištění.


Osoby samostatně výdělečně činné

Navrhuje se postupné zvyšování minimálního vyměřovacího základu pro odvody pojistného na sociální pojištění OSVČ ze současných 25 % průměrné mzdy na 40 % průměrné mzdy. Všech osob výdělečně činných se dotkne zvýšení procentuální hranice základu daně pro výpočet odvodů pojistného ze stávajících 50 % na 55 % základu daně.

 

Pozn.: Článek byl aktualizován 3. července 2023.

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás