Zpět na výpis

Koordinační výbor v otázce darů na Ukrajinu jasno neudělal

Vláda reagovala zákonem o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace velmi rychle a stanovila podmínky pro daňovou podporu dobročinných aktivit vůči Ukrajině a jejím obyvatelům. Aplikace nové zákonné normy v praxi přináší řadu otázek ohledně daňové uznatelnosti vynaložených nákladů a prokázání poskytnutí darů. Vyjasnit tyto otázky měl příspěvek, který diskutovala Komora daňových poradců se zástupci Generálního finančního ředitelství v rámci Koordinačního výboru, který se konal 14. září 2022. Ten však byl uzavřen s částečným rozporem a v mnohých sporných bodech se finanční správa vyjádřila pro daňové poplatníky negativně.

Dary poskytnuté prostřednictvím zaměstnavatele

Řada zaměstnavatelů a profesních komor pořádá sbírky, do nichž přispívají zaměstnanci. Podle finanční správy nelze tyto dary na straně zaměstnavatele či profesní komory považovat za osvobozený příjem, ale představují předmět daně z příjmů právnických osob. Finanční správa nicméně souhlasila, že nepeněžní dary následně vynaložené zaměstnavatelem / profesní komorou jsou v roce 2022 daňově uznatelným nákladem. 

Poněkud kontroverzní je závěr, že zaměstnanec si hodnotu daru, kterou uhradil zaměstnavateli, nemůže odečíst od základu daně. Toto právo dle finanční správy přísluší pouze zaměstnavateli / profesní komoře, která sbírku pořádá. Zaměstnanec by si hodnotu daru jako položku odčitatelnou od základu daně mohl uplatnit pouze tehdy, pokud by poskytl dar napřímo, nikoliv prostřednictvím zaměstnavatele. V případě, že bude zaměstnanec prokazovat odpočet potvrzením vystaveným v tomto případě zaměstnavatelem, a nikoliv přímo konečným obdarovaným, může se vystavit riziku, že správce daně uznatelnost daru zpochybní.

Sbírky určené široké veřejnosti

V případě všeobecně známých sbírek určených široké veřejnosti, u kterých je zřejmý účel sbírky a číslo bankovního účtu, je podle finanční správy možné prokázat příjemce daru číslem bankovního účtu. Finanční správa připouští použít jako doklad pouze bankovní výpis. Musí na něm být však patrné ostatní náležitosti požadované pro prokázání daru. 

Věcná plnění poskytnutá ukrajinským zaměstnancům na humanitární a charitativní účely 

Podle finanční správy je rozhodující, zda jde o výdaje na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah odpočinku zaměstnanců. V případě poskytnutí základního vybavení domácnosti, oblečení, hygienických potřeb ukrajinským uprchlíkům/zaměstnancům, se podle finanční správy nejedná o sociální podmínky, a proto nelze vynaložené náklady považovat za daňově uznatelné. Na straně ukrajinských zaměstnanců se nicméně jedná o příjem nepodléhající dani z příjmů fyzických osob. 

Náhrady mzdy ukrajinským zaměstnancům

Příspěvek se zabýval i náhradou mzdy ukrajinským zaměstnancům, kteří obdrželi povolávací rozkaz a odešli bojovat na Ukrajinu nebo obecně zaměstnancům, kteří vykonávají dobrovolnické práce. Ve všech těchto případech je podle finanční správy pro daňovou uznatelnost nákladů na mzdy na straně zaměstnavatele nezbytné, aby nepřítomnost zaměstnance byla považována za překážku v práci na straně zaměstnance a aby nárok na náhradu mzdy po dobu nepřítomnosti v práci vyplýval z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele či pracovní smlouvy.

Finanční příspěvek zaměstnavatele poskytnutý zaměstnanci na zajištění nového bydlení 

S ohledem na komplexní problematiku zazněla v rámci Koordinačního výboru řada informací využitelných i mimo situaci na Ukrajině. Finanční správa se například vyjádřila, že finanční  příspěvek zaměstnavatele poskytnutý zaměstnanci na zajištění nového bydlení (o původní obydlí zaměstnanec přišel v důsledku živelní pohromy) není dle finanční správy na straně zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem, neboť se nejedná o výdaj zaměstnavatele na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců. Nicméně u zaměstnance by mělo být možné aplikovat osvobození od daně z příjmů fyzických osob. 

Pojem humanitární a charitativní účel obecně 

Finanční správa uvádí, že pro případ osvobození příjmu z titulu daru v případě humanitárního či charitativního účelu není relevantní, kdo je příjemcem plnění, ale je podstatné, aby u tohoto příjemce byl přímo naplněn charitativní/humanitární účel. Ten je nezbytné vykládat dle jeho běžného významu. Humanitární pomoc v průběhu válečného konfliktu zahrnuje pomoc směřující k zajištění základních potřeb pro život (zajištění potravin, vody, hygieny, léků, přístřeší, lékařské péče a podobně) a po konfliktu pak k odstranění následků válečného konfliktu a k obnově základní infrastruktury. Humanitární pomoc i charitu obecně pak finanční správa vyložila již v souvislosti s tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku a rozumí se jí pomoc poskytovaná typicky v důsledku humanitárních krizí, například přírodních katastrof a válečných konfliktů. 

Poskytování věcných darů na Ukrajinu z hlediska DPH

Koordinační výbor se zabýval také situací, kdy plátce daně nakoupí zboží v tuzemsku, uplatní nárok na odpočet daně na vstupu, toto zboží vyveze (přepraví) vlastními prostředky nebo prostřednictvím sjednaného přepravce na Ukrajinu a až následně jej daruje na Ukrajině. V tomto případě se dle názoru předkladatelů příspěvku nejedná o vývoz zboží pro účely DPH, neboť není splněna základní podmínka pro dodání zboží – nedochází k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník. Následné darování zboží na Ukrajině pak představuje transakci s místem plnění mimo tuzemsko, kdy se neuplatní česká DPH na výstupu. S tímto názorem však finanční správa nesouhlasila. Dle ní je plátce povinen v tomto případě českou DPH na výstupu odvést.