Zpět na výpis

KS: Správce daně nesprávně uplatnil úpravu převodních cen na transakce mezi nespřízněnými osobami

Krajský soud v Hradci Králově dal za pravdu daňovému subjektu ve sporu se správcem daně, který bez opory v zákoně část transakcí dané společnosti vůči třetím nezávislým subjektům označil za řízené transakce. Následně správce daně nesprávně doměřil daň včetně penále, když na tyto nezávislé transakce aplikoval postup používaný v případě vyhodnocování cen sjednaných mezi spřízněnými osobami.

Velká česká dřevařská společnost se soudně bránila proti postupu správce daně a Krajský soud v Hradci Králové jí vyhověl. Podle zákona o daních z příjmů, pokud se ceny sjednané mezi spojenými osobami liší od cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, upraví správce daně o zjištěný rozdíl daňový základ poplatníka. Toto ustanovení by tedy mělo platit pouze pro spojené osoby, přesně vymezené zákonem. Správce daně je však aplikoval i na transakce společnosti s nespojenými osobami (s nezávislými stranami) a doměřil z nich daň z příjmů i penále.  

Podle Krajského soudu v Hradci Králové však správce daně pochybil, když přesné vymezení spojených osob v zákoně o daních z příjmů rozšířil i na případy, které do definice spojených osob nespadají. Správce daně vyhodnotil funkční a rizikový profil společnosti jako „výrobce s omezenými funkcemi a riziky“, zatímco společnost sama se považuje za „výrobce plnohodnotného“. Společnost ve sporu namítala, že správce daně nezkoumal skutečný stav jednotlivých rozhodovacích procesů v rámci skupiny, kam společnost patří. Zároveň podle společnosti správce daně pochybil při provádění srovnávací (tržní) analýzy. Krajský soud přisvědčil žalobní námitce podané společností, dle níž mohl správce daně podrobit analýze pouze transakce mezi spojenými osobami a tento měl v prvé řadě prokázat, že skutečně jde o vztah mezi propojenými osobami. 

Odvolací finanční ředitelství podalo proti rozhodnutí soudu kasační stížnost. Na konečné posouzení si tedy ještě chvíli počkáme. I tak je to pro řadu daňových subjektů poměrně zásadní rozhodnutí, které jim dává nové argumenty pro případné spory se správcem daně. Zároveň se potvrzuje, že nesprávně vyhodnocený funkční a rizikový profil v rámci obchodního modelu uvnitř skupiny může firmám způsobit nemalé komplikace.  

Kvalitně zpracovaná dokumentace k převodním cenám včetně srovnávací tržní analýzy pokrývající transakce se spřízněnými stranami může velmi účinně pomoci předcházet obdobným situacím. S vypracováním dokumentací k převodním cenám vám rádi pomůžeme.