Lhůta osm kalendářních dnů pro přihlášení/odhlášení zaměstnanců se vrátí

27. května vyšel ve sbírce zákonů zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli v souvislosti s mimořádnými opatřeními při pandemii COVID19. V rámci této novely zákonodárci načetli i pozměňovací návrh, který byl připraven ministerstvem práce a sociálních věcí a na jehož základě mělo dojít k zásadnímu zkrácení lhůty, ve které je zaměstnavatel povinen podat přihlášku a odhlášku zaměstnance u České správy sociálního zabezpečení.

V současné době lhůta činí osm kalendářních dnů. Nově by však zaměstnavatel byl povinen oznámit den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na pojištění, nejpozději v pracovní den následující po dni nástupu do zaměstnání, a den skončení pracovního poměru nejpozději v pracovní den následující po dni skončení zaměstnání. Pokud by tak zaměstnavatel neučinil v zákonem stanovené lhůtě, vystavoval by se riziku udělení pokuty za nesplnění povinnosti až do výše 20 000 Kč. Tato změna měla nabýt účinnosti dne 1. září 2020.

Zkrácení zákonné lhůty bylo schváleno ve stavu legislativní nouze. Změna tedy neprošla řádným legislativním procesem a ani připomínkovým řízením, které by umožnilo její zamítnutí. Vzhledem k tomu, že tato změna by způsobila značné komplikace na straně zaměstnavatelů, odborná veřejnost okamžitě zareagovala a vynaložila veškeré úsilí pro její odstranění. 29. května předložili poslanci v rámci projednání návrhu zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli pozměňovací návrh, který zkrácenou lhůtu vrací do původního stavu, tj. na osm kalendářních dnů.

Doufejme, že tato zkušenost přispěje k tomu, že stav legislativní nouze bude v budoucnu využíván skutečně jen v těch situacích, kdy je to zapotřebí. 

Sdílet článek