Zpět na výpis

Lze prominout penále při zneužití daňového práva?

Případy zneužití práva nejsou v daních žádnou novinkou. Je možné u těchto kauz s úspěchem žádat o prominutí alespoň části penále vyplývajícího z doměření daně? Může finanční úřad nevyhovět právě z důvodu, že došlo ke zneužití práva?

Uvedenou situací se zabýval Nejvyšší správní soud (NSS) v jednom ze svých nedávných rozsudků. Finanční úřad posuzoval emisi korunových dluhopisů, kterou zhodnotil jako zneužití práva. Doměřil tak daň včetně penále, proti čemuž se společnost neúspěšně bránila v odvolacím a následně i soudním řízení. O případu jsme psali zde.

Společnost současně požádala o prominutí doměřeného penále. Finanční úřad ale žádost zamítl. Dovodil, že zdrojové jednání v podobě zneužití práva bylo natolik závažné, že není možné penále prominout. Společnost se proti zamítnutí žádosti bránila před soudy.

Podle soudů zneužití práva samo o sobě nepožívá právní ochrany a tuto právní ochranu není možné poskytnout ani ve vztahu k samotnému penále. Společnost se sice bránila s tím, že daň uhradila v raných fázích daňového řízení, ani to ale soud nepřesvědčilo. Podle soudu nemůže v konkrétním případě jednání daňového subjektu požívat velkorysosti (výjimečného dobrodiní) státu v podobě prominutí penále. Opačný postup by podle soudu vedl k podpoře účelového a právo zneužívajícího jednání.

Soud se neztotožnil ani s námitkou společnosti, že pokyn Generálního finančního ředitelství k promíjení penále výslovně neobsahuje možnost zamítnout prominutí pro zneužití práva. Dle soudu je důležité, že to pokyn nevylučuje. Možnost posuzovat tzv. zdrojové jednání při promíjení sankcí dovodila judikatura NSS už v minulosti. V případě zneužití práva tak nelze spoléhat na to, že bude prominuta část penále ani v případě, kdy jsou všechny ostatní podmínky splněny.