Mají být převodní ceny součástí agendy výboru pro audit?

Převodní ceny patří k agendě téměř každé střední a velké společnosti. Pokud je auditovaná, měl by se tématem zabývat také „výbor pro audit“. Vzhledem k důsledkům, které špatně nastavené převodní ceny mohou pro organizaci mít, by členové výborů měli mít k dispozici detailní informace o situaci skupiny v oblasti převodních cen. Jak je tomu v praxi?

Působnost výborů pro audit ve vztahu k převodním cenám

Výbory pro audit mají ve skupině řadu povinností – počínaje dohledem nad externím reportingem (zejména finančním výkaznictvím), přes systémy vnitřní kontroly a jejich fungování, až po zajištění souladu s právními předpisy (tzv. compliance).

I když se to na první pohled nezdá, mohou se převodní ceny promítnout do řady oblastí v působnosti výboru pro audit, protože mají:

  • dopad na externí výkaznictví, například v oblasti rezervy na daň z příjmů, odložené daně či rezerv na daňová rizika;
  • dopad na systém vnitřní kontroly, a to s ohledem na velikost potenciálních rizik jak v peněžním vyjádření (úprava převodních cen finančním úřadem s následným doměřením daně), tak z hlediska dobré pověsti (tvrzení o vyhýbání se daňovým povinnostem může poškodit image společnosti);
  • dopad z pohledu „compliance“ – v mnoha zemích je sestavení dokumentace převodních cen povinné.
     

Jak vypadá aktuální situace?

Výbory pro audit se o převodní ceny příliš nezajímají: vnímají je totiž jako specifické, detailní téma a často pouze jako otázku souladu s předpisy, k níž je třeba přistupovat rutinně. Tento pohled však zcela opomíjí dalekosáhlé důsledky, které převodní ceny mohou pro skupinu mít – a to nejen z hlediska výkaznictví a souladu s předpisy, ale i co se dobré pověsti skupiny týče.

V minulých letech utrpěla dobrá pověst řady nadnárodních společností právě v důsledku otázek souvisejících s převodními cenami. Jejich politiky a struktury v této oblasti podrobně zkoumaly nejen finanční úřady a Evropská komise (v souvislosti s možnou státní podporou), ale zejména veřejnost. Zprávy v médiích o vyhýbání se daňovým povinnostem mohou ovlivnit spotřebitele a potenciálně vést k nižším příjmům pro tyto skupiny.

Politiku skupiny v oblasti převodních cen pravděpodobně ovlivní i aktuální témata jako globální minimální daň a ESG, která mohou přispět ke zvýšení rizik skupiny souvisejících s převodními cenami. Vyšší míra zapojení výboru pro audit je proto důležitá.

Jak by zapojení výboru pro audit mohlo koncepčně vypadat?

Vzhledem k hlavním povinnostem by výbor pro audit měl být informován:

  • o klíčových charakteristikách nastavení systému převodních cen skupiny včetně vyhodnocení hlavních rizik s ním spojených. To je nezbytné k tomu, aby výbor pro audit mohl posoudit, zda jsou rizika spojená se současným systémem převodních cen v souladu s rizikovým apetitem organizace;
  • o dokumentaci převodních cen a dalších povinnostech z hlediska souladu s předpisy;
  • o významných probíhajících daňových kontrolách, v nichž hrají hlavní roli převodní ceny. Tyto daňové kontroly mohou mít širší dopad např. na dobrou pověst skupiny a výbor pro audit by o nich měl vědět.

Na základě těchto informací si pak výbor pro audit může vyžádat další informace k jednotlivým otázkám, které identifikuje jako rizikové oblasti vyžadující zvýšenou pozornost.

Sdílet článek