Městský soud v Praze: Daňové přiznání na nižší daň nelze podat po uplynutí lhůty

Termín pro podání dodatečného daňového přiznání je stanoven do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se daňový subjekt dozvěděl, že příslušná daň nebyla stanovena správně. Bez ohledu na to, zda se podává na daň vyšší nebo nižší. Co se stane, podá-li poplatník přiznání po termínu? Městský soud v Praze tvrdí, že daňové přiznání na nižší daň nelze po uplynutí lhůty již podat.

Pro podávání dodatečných daňových přiznání obecně platí dvě základní lhůty – přiznání je potřeba podat do konce následujícího měsíce, ve kterém se daňový subjekt dozvěděl, že jej má podat, současně ale nejpozději před uplynutím prekluzivní lhůty pro stanovení daně. Městský soud se v kauze sp. zn. 9 Af 1/2018 zabýval případem dodatečného daňového přiznání na snížení daně, které bylo podáno až po prvně uvedeném termínu. Soud dal za pravdu správci daně, který celé dodatečné daňové přiznání odmítl z důvodu opožděnosti. Uplynutím stanovené lhůty totiž podle soudu zaniká oprávnění daňového subjektu podat dodatečné přiznání na daň nižší.

Soud se ke sporné otázce vyjádřil tak, že  i když uplyne byť jedna ze lhůt, zanikne daňovému subjektu oprávnění podat dodatečné přiznání na daň nižší. V případě podání na daň vyšší je situace jiná. Zde existuje povinnost, nikoli pouze možnost daňového subjektu přiznání podat. Tato povinnost trvá po celou dobu lhůty pro stanovení daně, za opožděné přiznání nabíhají v souladu s daňovým řádem příslušné sankce. Na závěrech soudu nic nezměnil ani argument daňového subjektu, že vzhledem ke složitosti případu bylo nutné nechat si nejprve vypracovat stanovisko k možnosti podání dodatečného daňového přiznání.

V praxi může být určení počátku běhu prvně zmiňované lhůty poměrně složité. V posuzovaném případě byl dle soudu počátek dán poměrně jednoznačně: datem, kdy bylo rozhodnutí zakládající titul pro podání dodatečného přiznání doručeno právnímu zástupci daňového subjektu. Případem se bude ještě zabývat Nejvyšší správní soud. Rozsudek Městského soudu nicméně vysílá jasný signál, že s podáním dodatečného daňového přiznání není radno otálet a termíny pro jeho podání je potřeba hlídat stejně pečlivě jako u řádného daňového přiznání.

Sdílet článek