Daně
17. 1. 2018

Možnosti získání podpory z veřejných zdrojů v roce 2018

Řada podniků využívá pro financování investic nejrůznějších forem veřejné podpory. I pro rok 2018 jsou připravovány či již vyhlášeny nové možnosti. Mezi nejčastěji využívané patří investiční pobídky, dotace z programů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a dotace z programů Technologické agentury ČR (TAČR).

Karin Osinová
Pavlína Stachová

Program OPPIK

Výzvy jsou otevřeny v programech Inovace, Aplikace, Technologie, Obnovitelné zdroje energie, Úspory energie či Smart grinds II. a je možné podávat žádosti. Řada programů je však s ohledem na omezení pro velké podniky dostupná pouze pro podniky z kategorie malých a středních.

K uvedeným výzvám budou dle nově zveřejněného harmonogramu výzev pro rok 2018 postupně přibývat další programy. Úplný seznam je k dispozici na stránkách MPO či agentury API. V tabulce shrnujeme programy, ze kterých mohou podporu čerpat také velké podniky.

Program

Plánované datum vyhlášení výzvy

Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu

Podporované

aktivity

Alokace výzvy (v  mld. Kč)

Úspory energie

11/2017

11/2017

4/2018

Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie

6

Potenciál

1/ 2018

1/2018

6/2018

Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

1,5

ICT a sdílené služby

2/2018

2/2018

6/2018

Tvorba nových řešení IS/ICT

2

ICT a sdílené služby

9/2018

9/2018

1/2019

Tvorba nových řešení IS/ICT, pořízení nových technologií

2

Úspory energie

6/2018

7/2018

12/2018

Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie

4

Vysokorychlostní internet

Bude upřesněno

Bude upřesněno

Bude upřesněno

Modernizace, rozšiřování a budování sítí pro vysokorychlostní internet

2,45

 

Program TAČR

Dle plánovaného harmonogramu veřejných soutěží jich v roce 2018 bude vyhlášeno dvanáct. Vaší pozornosti bychom doporučili především tyto programy:

Program

Plánované vyhlášení

Podporované aktivity

Epsilon

2/2018

Projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách, zejména v oblasti konkurenceschopné ekonomiky, udržitelnosti energetiky a materiálových zdrojů či prostředí pro kvalitní život.

Gama

3/2018

Ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a příprava jejich následného komerčního využití.

Delta

6/2018

Podpora spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací.


Detailnější informace o celkové výši alokací jednotlivých výzev, stejně tak jako podmínky žádosti a způsobilých nákladů zatím nejsou známy. Lze předpokládat, že budou obsahově navazovat na dříve vyhlášené výzvy. Máte-li zájem o podrobnější informace k dotačním možnostem či investičním pobídkám, rádi s vámi tuto oblast prodiskutujeme.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign