Zpět na výpis

Může si nájemce nárokovat odpočet dovozní DPH?

Výbor pro DPH se opět zabýval možností nájemce uplatnit nárok na dovozní DPH, pokud je současně osobou povinnou dovozní DPH platit. Zopakoval, že pro uplatnění nároku na odpočet je nezbytné, aby osoba povinná k dani vynaložila související náklady k uskutečňování své ekonomické činnosti, a současně, aby tyto náklady zahrnula do výsledné ceny za plnění.

Na 98. zasedání výbor řešil dovoz letadla, kdy dovozcem zboží je nájemce. Diskutovalo se, zda jsou splněny obě podmínky pro uplatnění nároku na odpočet: vynaložení souvisejících nákladů k uskutečňování ekonomické činnosti a jejich zahrnutí do výsledné ceny za plnění. Podle výboru nikoliv, protože celkové náklady na samotné zboží zpravidla ponese vlastník letadla a nikoliv nájemce. Ten ponese náklady, které mu budou vlastníkem účtovány za pronájem jako takový.

Tento názor se zdá být v souladu s dřívějšími závěry a rozsudkem Soudního dvora EU (SDEU) ve věci C-621/19 Weindel Logistik Service, ve kterém evropská společnost dovážela do EU zboží určené k opravě. Soud v tomto případě odepřel společnosti zajišťující dovoz zboží možnost uplatnit související nárok na odpočet dovozní DPH, neboť nebyla vlastníkem dováženého zboží a zároveň nezahrnovala náklady spojené s opravou zboží do výsledné ceny za plnění.

Výbor je tak v zásadě konzistentní s názorem SDEU i svými předchozími závěry, viz dokument č. 762, ve kterém problematiku pronájmu letadel rozebral podrobněji. Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet dovozní DPH by tak měly být na základě aktuální diskuse výboru respektovány. Aby tedy nájemce zboží mohl při jeho dovozu uplatnit související nárok na odpočet dovozní DPH, musí prokázat souvislost se svou ekonomickou činností a zároveň musí být náklady související s dovozem zahrnuté do ceny jeho výstupů.

Výbor si ale uvědomuje odlišný přístup jednotlivých členských států. Proto také s ohledem na dřívější judikaturu SDEU, která uplatnění nároku dovozní DPH nevlastníkem připouští, vyzval delegáty, aby v této věci přednesli své názory.