Zpět na výpis

Může správce daně požadovat informace o pohybu vozidel z dopravních kamer?

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil, že správce daně si může pro daňové účely vyžádat od Policie ČR informace o pohybu konkrétního motorového vozidla, které jsou zpracovávány v rámci Automatické kontroly vozidel.

Daňový subjekt nárokoval odpočet DPH z pořízení automobilu pro potřeby podnikání, z čehož mu vznikl nadměrný odpočet. Pořízení automobilu doložil daňovým dokladem s datem uskutečnění zdanitelného plnění. Správce daně zahájil postup k odstranění pochybností ohledně oprávněnosti deklarovaného nároku na odpočet, kdy zpochybňoval jeho využití pro ekonomickou činnost.

Správce daně vyzval Policii ČR k poskytnutí informací o pohybu motorového vozidla konkrétní registrační značky (SPZ) ze systému Automatické kontroly vozidel (AKV). Cílem bylo tyto údaje porovnat se záznamy obsaženými v knize jízd, kterou daňový subjekt dokládal využití automobilu pro ekonomické účely. Informační systém AKV zaznamenává údaje o registrační značce motorového vozidla spolu s údaji o čase a prostoru zaznamenání této značky. Tyto údaje mají pomáhat Policii ČR k plnění úkolů vymezených v zákoně o policii – například zajišťování veřejného pořádku, pátrání po osobách a věcech a při odhalování a objasňování trestné činnosti. 

NSS se zabýval oprávněností požadavku správce daně získat záznamy o pohybu vozidla dle registrační značky, které Policie ČR eviduje. Obecně si správce daně může od osob a orgánů veřejné moci vyžádat záznamy, které jsou z pohledu správy daní nezbytné. V daném případě soud dovodil, že údaje o pohybu vozidla byly nezbytné k posouzení, zda daňový subjekt užíval automobil pro svou ekonomickou činnost a mohl tudíž uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty. 

Správce daně tak požadoval záznamy oprávněně a Policie ČR byla povinná mu takové údaje na výzvu poskytnout. Jelikož Policie ČR záznamy o pohybu vozidla daňového subjektu pořídila v rámci své vymezené činnosti a správci daně je poskytla za účelem jejich využití při správě daní, neuznal NSS námitku, že byly tyto záznamy opatřeny až na výzvu správce daně pro účely daňového řízení, a tedy v rozporu s pravomocemi dle zákona o policii.