Zpět na výpis

Navrhované změny ve zdanění zaměstnaneckých opčních a akciových programů

Pokud zamýšlíte poskytnout zaměstnancům odměnu ve formě zaměstnanecké opce nebo podílu v obchodní korporaci (nejčastěji převodem akcií v rámci zaměstnaneckých akciových a opčních plánů), bude vás zajímat právě projednávaný vládní návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a podporou zajištění na stáří. Účinnosti by měla novela nabýt 1. ledna 2024. 

Pozměňovací návrh přednesený ve druhém čtení ve Sněmovně upravuje zdanění zaměstnaneckých opčních a akciových plánů v zákoně o daních z příjmů. Bude se týkat nabytí opcí a podílů v obchodní korporaci, která je zaměstnavatelem zaměstnance, ale i nabytí opcí/podílů od mateřské, dceřiné nebo kapitálově propojené obchodní korporace tohoto zaměstnavatele.

Novela explicitně vymezuje okamžiky, kdy má dojít ke zdanění této formy nepeněžního benefitu na straně zaměstnance. Ve většině situací se zcela nově vymezuje zdanitelný okamžik, který v dosavadní právní úpravě není obsažený. Jde o následující okamžiky:

  • zaměstnanec přestane vykonávat závislou činnost u daného zaměstnavatele, 
  • zaměstnanec nebo zaměstnavatel se stane českým daňovým nerezidentem,
  • převod akcií nebo opce, 
  • uplatnění opce, 
  • uplynutí 10 let od nabytí podílu nebo opce. 

 

Převoditelné či nepřevoditelné opce

Navrhovaný text novely nespecifikuje, zda se jedná o „volně převoditelné“ či „nepřevoditelné“ opce. Přidělení nepřevoditelné opce dle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu v současné době nezakládá okamžik zdanění na straně zaměstnance. Dle neoficiálního vyjádření ministerstva financí navrhovaná úprava směřuje zejména na zdanění převoditelných opcí, nikoliv těch nepřevoditelných. Ukáže však čas, zda bude skutečně aplikován tento výklad, a to i s ohledem na skutečnost, že z navrhovaného znění zákona není tento závěr jednoznačně čitelný. Při výpočtu zdanitelného příjmu by mělo být možné nově zohlednit případné snížení hodnoty akcií nebo opce, ke kterému může v průběhu času dojít. 


Povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

Zaměstnanci budou mít povinnost informovat zaměstnavatele o provedení převodu akcií nebo opce, a to do konce kalendářního měsíce, ve kterém k převodu došlo. To je však jediná oznamovací povinnost, kterou novela pro zaměstnance zavádí. Jak tedy bude zaměstnavatel zjišťovat ostatní skutečnosti rozhodné pro zdanění na straně zaměstnance (jako je např. změna jeho daňového rezidentství), je zatím velká neznámá. Vzhledem k tomu, že určení daňového rezidentství zaměstnance je časové náročné a nezbytné skutečnosti mohou být určeny najisto až po skončení příslušného zdaňovací období (nehledě na to, že druhý stát může mít odlišné zdaňovací období od České republiky), lze očekávat, že mnohdy bude zaměstnavatel v prodlení s příslušnými odvody daně a pojistného, a budou mu tak hrozit případné sankce. 

Pokud budou akcie nebo opce nabyty od jiné společnosti ve skupině, která není považována za plátce daně a nepůjdou k tíži zaměstnavatele, bude zaměstnanec povinen tyto příjmy uvést ve svém daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém nastane některý ze zdanitelných okamžiků.   

Návrh novely zákona budeme dále sledovat a informovat vás o dalším vývoji.