Zpět na výpis

Nová informace GFŘ k uplatnění daňové ztráty

Na konci roku 2021 vydalo Generální finančního ředitelství informaci k aplikaci zvláštního ustanovení o uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně podle § 38zh zákona o daních z příjmů.

Informace se týká speciálního ustanovení zákona o daních z příjmů, kdy poplatník podá dodatečné daňové přiznání, ve kterém uplatňuje daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou od základu daně, a tato ztráta nebyla doposud pravomocně stanovena. Informace odráží základní parametry uvedeného ustanovení, přičemž cílem informace není postihnout dopad na všechny myslitelné situace, ale zvýšit informovanost a právní jistotu poplatníků.

V ustanovení § 38zh se jedná o situace, kdy je současně s řádným či dodatečným daňovým přiznáním za období, ve kterém poplatník vykazuje daňovou ztrátu, podáno dodatečné daňové přiznání, prostřednictvím kterého chce poplatník tuto daňovou ztrátu uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně. Zmíněné ustanovení zavádí fikci, kde se má zato, že dodatečné daňové přiznání bylo podáno v den, kdy byla tato daňová ztráta pravomocně stanovena. Poplatník tedy uplatňuje daňovou ztrátu předčasně a předpokládá, že daňová ztráta bude v tvrzené výši pravomocně stanovena. 

Vzhledem k tomu, že dodatečné daňové přiznání poplatník podává před okamžikem stanovení daňové ztráty, rozšiřuje zmíněné ustanovení množinu nepřípustných daňových tvrzení upravených v daňovém řádu. Za nepřípustná budou považována například dodatečná daňová přiznání, která budou podána ode dne podání prvního dodatečného daňového přiznání (současně s řádným) do dne předcházejícího dni pravomocného stanovení daňové ztráty. Údaje z takto podaného daňového přiznání mohou být použity pro doměření daně. Vzhledem k tomu, že se jedná o neplatně podané dodatečné daňové přiznání, bude doměřeno kromě úroku z prodlení i penále. Nové ustanovení bylo zapracováno do zákona s účinností od 1. července 2020 a lze ho použít pro ztráty za zdaňovací období, která skončila 30. červnem 2020 a později. Poplatníci však fikci ve zmíněném ustanovení § 38zh využít nemusí a mohou ztrátu uplatnit až po jejím pravomocném stanovení.

Doporučujeme dbát zvýšené pozornosti při zpětném uplatňování daňové ztráty a podávání opravných či dalších dodatečných daňových přiznání.