Nová sleva na dani z příjmů

Ve Sbírce zákonů nedávno vyhlášená rozsáhlá novela exekučního řádu a občanského soudního řádu obsahuje také novelu zákona o daních z příjmů. Ta zavádí novou slevu na dani pro daňové poplatníky v případě zastavených exekucí. Novela nabývá účinnosti 1. ledna 2022. 

Zmíněná novela umožňuje mj. zastavení dlouhotrvajících exekucí, jejichž předmětem jsou drobné pohledávky. Exekutor by měl do tří měsíců od nabytí účinnosti této novely v případech, kdy exekuční řízení trvá déle než tři roky a za tyto tři roky nebylo nic vymoženo, oprávněného (zpravidla věřitele) vyzvat ke složení zálohy na náklady exekuce. Podmínkou je, že předmětem exekučního řízení byla pohledávka nepřevyšující 1 500 Kč bez příslušenství. Pokud věřitel zálohu na náklady exekuce nesloží, exekutor exekuci zastaví. 

Za takto zastavenou exekuci by měla věřiteli náležet náhrada ve výši 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství. Tato náhrada není ale poskytována v peněžní podobě, nýbrž právě formou slevy na dani z příjmů na zastavenou exekuci. Samotná výše slevy na zastavenou exekuci odpovídá výši náhrady, kterou věřiteli přizná exekutor při zastavení exekuce. Náhrada za zastavenou exekuci odpovídá 30 % vymáhané pohledávky. 

Pokud poplatník v předmětném zdaňovacím období nevykáže daň, ze které by bylo možné slevu odečíst (např. vykázal daňovou ztrátu), sleva propadá a věřitel nezíská za zastavenou exekuci ani náhradu ani jiné zvýhodnění. 

Přestože lze s ohledem na limit hodnoty pohledávky očekávat, že nová sleva na dani bude využívána primárně poplatníky daně z příjmů fyzických osob, mohla by být zajímavá také pro obchodní společnosti s velkým množstvím drobných pohledávek. V případě většího množství zastavených exekucí by tak bylo možné dosáhnout další úspory na dani v podobě této nové slevy. 

Sdílet článek