Zpět na výpis

Nová veřejná soutěž v programu Trend

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 29. dubna třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji. Je zaměřena na tvorbu výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb). Hlavním cílem programu je zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost podniků. Žádat mohou i velké podniky.

Hlavním uchazečem může být pouze podnik, který řeší projekt samostatně, a/nebo ve spolupráci s dalšími podniky/výzkumnými organizacemi. Hlavní uchazeč může podat maximálně jeden návrh projektu a musí současně prokázat dvouletou účetní historii

Základní harmonogram veřejné soutěže: 

  • Žádosti o podporu se přijímají: od 30. dubna do 24. června 2020 
  • Začátek řešení projektů: nejdříve od 1. ledna 2021 a nejpozději od 1. dubna 2021 
  • Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 31. března 2026 
  • Délka realizace projektu: 12–60 měsíců 

Uchazeči mohou žádat o podporu maximálně ve výši 40 milionů Kč na projekt. Maximální intenzita podpory se liší v závislosti na velikosti podniku a kategorii činnosti, kterou podnik zvolí. Pro velké podniky je intenzita podpory stanovena mezi 25 % a 65 % způsobilých nákladů. Vyšší míry podpory lze dosáhnout, pokud podnik realizuje projekt v účinné spolupráci s jiným podnikem/výzkumnou organizací. Účinnou spolupráci není třeba dokládat žádným dokumentem, splnění této podmínky se posuzuje při hodnoticím procesu.  

Mezi způsobilé náklady se řadí osobní náklady, náklady na subdodávky, ostatní přímé náklady a nepřímé náklady. Způsobilými náklady nemohou být investice. 

Návrh projektu musí mít za cíl minimálně jeden z následujících výstupů/výsledků, které budou uplatněny v praxi: průmyslový vzor, užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, software, poloprovoz, ověřená technologie aj.  

Veřejná soutěž stanoví řadu dalších parametrů a podmínek, které s vámi v případě zájmu rádi prodiskutujeme.