Nová vlna výzev OPPIK i pro velké podniky

Září přineslo nové výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Tvoří je programy Potenciál, Inovace a Aplikace. Dotace jsou k dispozici i pro velké podniky.

Program Potenciál podporuje investiční projekty z oblasti výzkumu, vývoje a inovačních aktivit. Aplikace se zaměřují především na podporu provozních nákladů vynaložených při řešení projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Poslední program Inovace podporuje inovace ve výrobě včetně zefektivňování výrobních procesů, marketingových a organizačních zlepšení.

Program Potenciál přijímá žádosti od 1. října 2019 do 16. prosince 2019. Míra podpory činí 50 % ze způsobilých výdajů (dlouhodobý majetek) a maximální výše dotace na jeden projekt je 30 milionů korun. 

Program Aplikace zahájí příjem žádostí 16. října 2019 a poběží do 15. ledna 2020. Míra podpory na celý projekt nesmí přesáhnout 70 % a liší se podle typu realizované aktivity. Dotace může být v maximální výši až 80 milionů korun. 

Program Inovace přijímá žádosti od 15. října 2019 do 15. ledna 2020. Míra podpory pro velké podniky dosahuje 25 % ze způsobilých výdajů (dlouhodobý majetek). Maximální výše dotace může činit až 75 milionů Kč. U všech projektů je nutné, aby inovační aktivity ve výrobě navazovaly na předchozí ukončený výzkum a vývoj, ke kterému musí existovat funkční prototyp již při podání dotační žádosti. 

Pro velké podniky nadále platí, že pokud se chtějí účastnit programů v rámci OPPIK, musí počítat se splněním intervencí:

  • Kód intervence 065 – projekt bude mít významný pozitivní dopad na životní prostředí, bude zaměřen na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu, bude tedy třeba prokázat například snížení emisí CO2 apod. 
  • Kód intervence 063 – velký podnik bude přímo spolupracovat s malým nebo středním podnikem (dále jen „MSP“) na konkrétním projektu výzkumu a vývoje.

V programu Potenciál musí velký podnik splnit alespoň jednu z výše uvedených podmínek. Ve výzvě Inovace není možnost výběru z výše uvedených podmínek – projekt musí splňovat kód intervence 065. Naopak v programu Aplikace nemusí velký podnik naplnit ani jednu z výše uvedených podmínek, nicméně v tomto případě činí maximální výše dotace pouze 40 milionů korun.

Pro všechny výzvy platí, že velké podniky mohou v rámci výzvy podat pouze jednu žádost na jednoho žadatele (IČO) a projekt musí realizovat na území ČR mimo Prahu. Další podmínky stanoví jednotlivé výzvy. 

Mimo výše uvedené programy je možné žádat o dotace také v programu Úspory energie, který je pro příjem žádostí otevřen do 30. dubna 2020. Zaměřuje se na podporu snižování energetické náročnosti v podnicích (například zateplování budov, výměna osvětlení, systémy měření a regulace aj.), poskytuje podporu do výše 30 % způsobilých výdajů a dotaci až do výše 15 milionů eur. 

Sdílet článek